Hej. Min sambo äger idag huset vi bor i. Detta är inköpt långt innan vi blev sambos. Nu funderar vi på att jag skall gå in och äga 50% av huset. Hur gör vi detta enklast? Huset är värderat till 2,3 miljoner kronor med lån på ca 1,8 miljoner. Jag skall inte ha rätt till någon tidigare värdeökning. Alltså jag skall inte ha rätt till den vinst som redan finns i huset sen tidigare utan bara på det som överstiger 2,3 miljoner vid en eventuell separation.

Hej och tack för din fråga!

Regler om gåvor och köp av fastigheter finns i 4 kap Jordabalken (JB). Det är viktigt att man följer de formkrav som där anges för att överlåtelsen ska bli giltig.

Överlåtelser av detta slag betraktas beroende av omständigheterna i det enskilda fallet antingen som en gåva eller som ett köp av halva fastigheten. Även om man har betecknat en överlåtelse som en gåva är det möjligt att den juridiskt betraktas som ett köp, ifall överlåtelsen förutsätter en motprestation (t.ex. att den som blir delägare ska överta hälften av lånet). 

Beroende på om överlåtelsen ses som ett köp eller en gåva inträffar olika skatterättsliga konsekvenser. Bedömningen av om överlåtelsen skatterättsligt anses vara ett köp eller en gåva görs utifrån det för tidpunkten beslutade taxeringsvärdet på fastigheten. För att komma fram till det bästa möjliga ekonomiska resultatet krävs det att man tar ställning till en rad olika omständigheter.

Formkraven för köp och gåva av fastigheter är i princip desamma. Vad gäller köp anges formkraven i 4 kap 1-3 §§ JB och av 4 kap 29 § JB framgår det att samma krav ska gälla vid gåva av fastighet. För att överlåtelsen enligt dessa formkrav ska vara giltig måste det exempelvis upprättas en skriftlig handling innehållande en uttrycklig överlåtelseförklaring och uppgift om eventuell köpeskilling. Handlingen måste även skrivas under av båda parter. 

När du har blivit delägare till fastigheten måste du enligt 20 kap JB ansöka om lagfart, d.v.s. inskrivning av förvärvet, hos Lantmäteriet. Som huvudregel måste en sådan ansökan göras inom tre månader från det att ni upprättat överlåtelsehandlingen.

Av 4 kap 8 § JB framgår det vidare att den som köper en andel i en fastighet, utan något villkor om att andelen genom en fastighetsbildning ska utbrytas från fastigheten, blir samägare till fastigheten tillsammans med övriga delägare. Detta innebär att när överlåtelsen är färdig, kommer du och din sambo juridiskt sett att bli samägare till fastigheten. Reglerna i lagen om samäganderätt kommer då att gälla, vilket bl.a. innebär att både du och din sambo under vissa förutsättningar kommer att ha rätt att begära att fastigheten säljs.

För att överlåtelsen ska bli korrekt utförd och för att den ska bli så ekonomiskt förmånlig som möjligt, rekommenderar vi er att ta kontakt med en verksam jurist för att få hjälp med transaktionen. Vi rekommenderar även att ni gör detta för att på bästa sätt utforma överlåtelsen på så vis att du inte tar del av den vinst som redan uppkommit på fastigheten.