Vräkt från bostadsrätt – vad gäller?

Om man blir vräkt från en bostadsrätt gäller det att vräkningen sker genom en domstolsprocess där bostadsrättsföreningen först måste ansöka om vräkning hos Kronofogden. Kronofogden fattar sedan ett beslut om vräkning. Den tidigare bostadsrättsinnehavaren har rätt att överklaga beslutet till domstol. Här kommer vi att redovisa vilka lagar som tillämpas, vad som kan vara orsak bakom beslutet samt vad som gäller vid en tvångsförsäljning av bostadsrätt.

Läs Mer

Regler vid avhysning

De regler som tillämpas när någon blir vräkt från sin bostadsrätt är 4 kap. Bostadsrättslagen vilken reglerar grunder för vräkning, processen och bostadsrättshavarens rättigheter. Bostadsrättslagen reglerar även bostadsrättsföreningens ansvar och åtgärder vid vräkning.

Orsaker till beslutet

För att bli vräkt krävs det att bostadsrättshavaren har brutit mot sina åtaganden och, trots efter att ha mottagit en skriftlig anmodan, inte rättar sig efter varningen. Det kan vara någon av följande:

  • Obetald hyra
  • Störande beteende
  • Annan grov försummelse av bostadsrättshavarens skyldigheter.

Vid vräkning förlorar personen rätten att bo i lägenheten och kan också riskera att förlora sin ekonomiska insats i bostadsrätten.

Vem ansvarar för försäljningen?

Bostadsrättsföreningen ansvarar för att hantera försäljningen av en bostadsrätt som vräks. Detta genomförs vanligtvis med hjälp av en exekutiv auktion organiserad av Kronofogdemyndigheten. Försäljningen syftar till att täcka eventuella skulder och obetalda avgifter som bostadsrättshavaren har till föreningen. Det kan inkludera kostnader för juridik, vräkning och eventuella renoveringar av lägenheten. Vid en tvångsförsäljning av bostadsrätt tillämpas bestämmelserna i utsökningsbalken.

Vem får pengarna?

Efter att skulderna kopplade till vräkningen är reglerade överförs eventuellt återstående belopp till den tidigare bostadsrättshavaren. I vissa fall kan det dock finnas skulder hos Kronofogden som måste betalas av innan den tidigare bostadsrättsinnehavaren får några pengar.

Viktigt att notera:

  • Vräkning är en sista utväg och bör endast ske om den tidigare bostadsrättsinnehavaren har brutit mot sina åtaganden på ett allvarligt sätt.
  • Bostadsrättsföreningen och den tidigare bostadsrättsinnehavaren bör i första hand försöka lösa situationen genom dialog och förhandling.
  • Det finns juridiska risker kopplade till avhysning/vräkning, och det är därför klokt att ta juridisk rådgivning om du är osäker på hur du ska gå vidare.