Hej!

Jag har under en viss tid varit arbetslös och arbetssökande varpå jag haft a-kassa. Under denna tid har jag sökt utbildningar och valde att gå på en preparandkurs. I september fick jag ett brev från a-kassan angående återbetalning av felaktigt utbetald ersättning då arbetsförmedlingen inte betalar ut ersättning när man studerar. A-kassan ansåg att jag i och med preparandkursen påbörjat studier, att jag sökt in till ett program med start till hösten och således var inställd på att börja studera och under hela sommaren då bara haft ett studieuppehåll och således inte är berättigad ersättning från a-kassan. Jag anser inte att denna kurs är att jämställa med studier då den varit frivillig och jag själv betalat den. Jag anser att deras beslut är helt orimligt, att jag för att jag lyckats lösa min arbetslöshetssituation själv blir straffad av a-kassan, att deras beslut i grund och botten skulle tvingat mig att stå kvar som arbetslös.

 

Hej och tack för din fråga!

Allra först råder vi dig att betala återkravet. Om du väljer att överklaga och får rätt kommer du att få tillbaka pengarna, men genom att betala innan förfallodatum riskerar du inte att behöva betala ränta vid ett eventuellt negativt utslag på en överklagan senare.

I en förvaltningsprocess kostar det dig ingenting att överklaga, du behöver inte stå för motpartens rättegångskostnader eller liknande. Vill du överklaga så följer längre ner de argument vi tror kan vara dig behjälpliga i den processen.

Allra först går vi emellertid igenom de saker som vi anser talar emot att du skulle ha framgång i detta ärende:

1. Att du bedriver studier överhuvudtaget

Huvudregeln i 10 § lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF) är att arbetslöshetsersättning inte kommer i fråga för den som bedriver studier. Ersättning lämnas i princip inte till den som deltar i någon form av studier överhuvudtaget. Detta beror på att det för att vara berättigad till arbetslöshetsersättning inte får finnas några som helst hinder att omgående kunna acceptera ett erbjudande om arbete. Utrymmet för att bedriva studier med bibehållen ersättningsrätt är således ytterst begränsat.

2. Ej inkommit med studieintyg innan kursen påbörjades

Möjlighet till undantag finns emellertid i 16 § förordningen om arbetslöshetsförsäkring (FALF). Av denna följer att deltidsstudier kan godtas med bibehållen ersättningsrätt, om dessa inte menligt inverkar på möjligheten att söka och ta ett arbete, att dispens sökes i förväg samt att man intygar att man är beredd att avsluta de aktuella studierna om man får ett erbjudande om jobb.

Eftersom huvudregeln i 10 § ALF utesluter ersättningsrätt vid studier oavsett omfattning, är undantaget snävt tillämpbart. Det är därför av stor vikt att alla de krav som ställs upp för att undantaget ska komma i fråga uppfylls. Däri ställs krav på studieintyg vari försäkras att studierna omedelbart kan avbrytas.

3. Sade dig ej vara tillgänglig för arbete & preparandkursen ses som påbörjan på heltidsutbildningen

Det är svårt att dra generella slutsatser gällande studierna och i vilken mån sådana godtas eftersom avgörandet baseras på särskilda omständigheter i det enskilda fallet. Ett centralt moment i bedömningen är dock att fastställa omfattningen av studierna och hur dessa påverkar möjligheterna att söka och ta ett arbete. Att du i studieintyget uppgivit att du ej tänkt avbryta studierna talar emot att du trots dina deltidsstudier stått till arbetsmarknadens förfogande i den omfattning som krävs för ersättningsrätt. Arbetslöshetskassan kommer troligen anse preparandkursen som en påbörjan på heltidsutbildningen. Detta i och med att du angivit att kursen (för dig) var en nödvändig förutsättning för att påbörja utbildningen till hösten. Därför anses du vara studerande redan från den tidpunkt då kursen började och alltså inte i första hand arbetssökande.

För det fall du väljer att överklaga och föra detta vidare till Förvaltningsrätten följer här ett antal argument som vi tror kan vara till din fördel:

1. Preparandkursens omfattning

Trots det ovan anförda skulle du kunna argumentera för att preparandkursen i sig inte bedrivits i sådan omfattning eller på sådan tid att den inkräktat på ditt arbetssökande. Att studierna varit av så ringa omfattning att du fortfarande kunnat anses vara arbetssökande i första hand. I rättsfallet RÅ 2009 ref 46 hade ett studieintyg inte lämnats in i rätt tid vilket grundade återbetalningsskyldighet. Emellertid befriades från denna med anledning av att de allmänna villkoren i 9 § ALF hela tiden varit uppfyllda och att dispens hade medgetts bara studieintyget lämnats in i rätt tid. De grundläggande förutsättningarna i 9 § ALF var uppfyllda och han var beredd att avbryta de aktuella studierna vid erbjudande om arbete. Arbetslöshetsersättningen var sakligt sett motiverad, om bara studieförsäkran hade lämnats in i rätt tid.

Hade ditt studieintyg lämnats in i rätt tid (dvs. innan kursen påbörjades) hade du inte missuppfattat kriteriet huruvida du stod till arbetsmarknadens förfogande. Sett till omständigheterna i ditt fall stod du till arbetsmarknadens förfogande såsom krävs enligt 9 § ALF när du påbörjade kursen. Därigenom var arbetslöshetsersättningen sakligt sett motiverad. Eftersom du inte insåg, eller bort inse, att de ringa studier kursen innebar var sådana att ett studieintyg krävdes för denna, hade du inte anledning anta att det studieintyg du fyllde i augusti avsåg preparandkursen. Istället hade du anledning anta att det avsåg heltidsutbildningen som du påbörjat. Att du angav dig ovillig att avbryta studierna avsåg alltså heltidsutbildningen och inte preparandkursen.

2. Aktivitetsrapporten

Om du angav preparandkursen i aktivitetsrapporten för maj (eller juni) och arbetslöshetskassan inte uppmärksammade denna förrän i augusti, skulle man kunna hävda att du mottagit en misstagsbetalning för perioden däremellan. I sådana fall är huvudregeln att pengarna ska betalas tillbaka men får behållas under förutsättning att:

  •  Du befunnit dig i god tro (du har lämnat korrekta uppgifter, ej haft anledning ifrågasätta utbetalningen och ej avsett vilseleda arbetslöshetskassan avseende utbildningen eller dess omfattning samt varit ärlig med dina intentioner gentemot utbildningen och arbetssökandet)
  •  Du inrättat dig efter utbetalningen (du har behandlat pengarna såsom du behandlat tidigare utbetalningar, dvs du har använt dem till din livsföring)
  •  Partsförhållandet spelar roll (då utbetalaren är en näringsidkare och mottagaren är en privatperson är förhållandet jämförbart med det mellan en näringsidkare och en konsument – vilket innebär att du som privatperson åtnjuter ett starkare skydd än näringsidkaren)