Arvsordningen 

Rätten till arv regleras i ärvdabalken. För de fall att den avlidne var gift ärver efterlevande make. Om makarna har barn inom äktenskapet får barnen ut arvet när den andre maken, dvs. efterlevande föräldern avlidit. Barnens arv går således i första hand till den efterlevande maken/föräldern som också i princip får fri förfoganderätt till arvet. Om barnen överlever den efterlevande föräldern har däremot barnen rätt till efterarv från sin tidigare avlidna förälder. Undantag gäller för barn som den avlidne föräldern har från ett tidigare äktenskap eller utom äktenskapet. Dessa barn, s.k. särkullsbarn, har rätt att få ut sina arvslotter direkt.

Har något av barnen avlidit ärver dennes barn enligt samma procedur. Skulle den avlidne sakna såväl barn som maka ärver dennes föräldrar om dessa är vid livet, annars den avlidnes syskon. I ett avlidet syskons ställe träder dennes barn in. I det fall båda föräldrarna är avlidna och inte efterlämnar några gemensamma barn, men den ena föräldern har barn, arvlåtarens halvsyskon, har dessa barn rätt till arv.

Om föräldrar, syskon eller syskons barn inte lever ärver morföräldrar och farföräldrar lika lott. I de fall morföräldrar och farföräldrar inte lever ärver deras barn dvs. mostrar, morbröder, fastrar och farbröder till den avliden. Kusiner ärver inte.

När den avlidne inte efterlämnar arvsberättigade släktingar och då arvet inte heller är borttestamenterat tillfaller arvet Allmänna arvsfonden.

Gåva till barn

En gåva som den avlidne gett till sitt barn räknas i regel som ett förskott på arv och ska därmed räknas av från barnets arvslott. Sedvanliga gåvor av mindre värden anses dock inte vara förskott på arv.

Bouppteckning vid dödsfall

När någon avlider måste boet utredas innan arvet kan fördelas ut. Det ska då upprättas en bouppteckning över den avlidnes tillgångar och skulder. Bouppteckningen tjänar därefter som underlag för det kommande arvskiftet. För att undvika osämja mellan arvingarna kan det vara lämpligt att ansöka om en oberoende boutredningsman och skiftesman hos tingsrätten, läs mer om detta på http://www.domstol.se/Familj/Dodsfall-och-arv/. Boutredningsmannen gör själva bouppteckningen och skiftesmannen fördelar arvet på arvingarna.

Testamente 

Den möjlighet som finns att påverka arvsordningen är främst genom att skriva ett testamente. Testamentet sätter arvsordningen ur spel och arvet kommer istället att fördelas enligt testatorns vilja. Viktigt att komma ihåg är att testamentet måste uppfylla vissa formkrav och det finns begränsningar i testatorns rätt att testamentera. Det är t.ex. inte möjligt att fullkomligt testamentera bort barns rätt till arv. Felaktigheter kan leda till att testamentet ogiltigförklaras. Den enskilde som inte har juridiska kunskaper bör därför ta hjälp av en jurist när ett testamente ska upprättas.

Testamente utgör också enda möjlighet för sambor att ärva av varandra, eftersom att sambor inte ärver av varandra enligt lag.

Arvsskatt

Sedan 1 januari 2005 finns det ingen arvsskatt i Sverige.