Hur skiljer sig uppehållstillstånd p.g.a. arbete från anhörighetsinvandring och varför har asylsökande en särställning?  Denna månad vill vi på Juristresursen bidra till att skapa klarhet i dessa frågor för alla er som har nära och kära som vill ta sig till Sverige eller för dig som bara är nyfiken och vill lära dig mer om migrationsrätt.

Vad är ett uppehållstillstånd?

Huvudregeln är att alla andra än svenska medborgare behöver någon form av tillstånd för att resa in i Sverige. Ett uppehållstillstånd är ett tidsbegränsat eller permanent tillstånd för en utlänning att resa in och vistas i Sverige under en längre tid. Tillståndet ska ha ansökts om och beviljats före inresan i Sverige.

Uppehållstillstånd p.g.a. av arbete

Om en person vill bedriva näringsverksamhet eller annars arbeta i Sverige kan han eller hon beviljas arbetstillstånd och därmed uppehållstillstånd. Arbetstillstånd är ett tillstånd att arbeta i Sverige. I denna situation är det arbetsgivaren som gör bedömningen om det föreligger ett behov av en sådan rekrytering. För att inte utländska medborgare ska utnyttjas av oseriösa arbetsgivare ställs det krav på flertalet kontroller på detta område.

Anhöriginvandring

Detta är den vanligaste grunden för uppehållstillstånd i Sverige. Situationen uppkommer när en person vill flytta till Sverige för att de har en anhörig i Sverige som har uppehållstillstånd eller är svensk medborgare. Det är “kärnfamiljen” som har rätt till uppehållstillstånd p.g.a. anknytningen. Kärnfamiljen innefattar främst makar, sambor, föräldrar och minderåriga barn vilket följer av det är en en grundläggande rättighet att ha en familj och ett familjeliv.

Om en person inte ingår i kärnfamiljen finns det möjlighet till uppehållstillstånd om personen exempelvis har en avsikt att gifta sig eller inleda ett samboförhållande med en person bosatt i Sverige. Förhållandet måste dock framstå som seriöst vilket innebär krav på att förhållandet varat en tid, att parterna i viss utsträckning träffats, att de känner varandra och kan kommunicera på ett gemensamt språk. Det finns även ett försörjningskrav som innebär att anknytningspersonen ska kunna försörja sig och ha en tillräckligt stor bostad.

Undantag för asylsökande

Undantag till huvudregeln om att ansöka om uppehållstillstånd innan inresa till Sverige finns för asylsökande. Asyl är ett uppehållstillstånd som beviljas en utlänning därför att han eller hon är flykting eller alternativt skyddsbehövande. Av betydelse är principen om non-refoulement som innebär att en stat inte får återsända en person till ett område där hans eller hennes liv eller frihet hotas, eller där han eller hon riskerar att utsättas för tortyr eller liknande behandling. En asylsökande kan benämnas som flykting, alternativt skyddsbehövande eller övrigt skyddsbehövande. Har en person beviljats asyl innebär det en möjlighet för personens kärnfamilj att få uppehållstillstånd genom anhöriginvandring.

Viktigt att framföra är att nya regler trädde i kraft den 20 juli 2016 med retroaktiv verkan från och med 24 november 2015, vilka ska gälla i tre år. Reglerna innebär en kraftig begränsning av till möjligheterna till anhöriginvandring då den asylsökande som är alternativt skyddsbehövande inte har samma rätt till familjeåterförening.