En spricka i handfatet, repor i parketten och fettfläckar på tapeten. Vad ska en hyresvärd behöva tåla av sin hyresgäst? För att inte riskera krav från hyresvärden efter att du har flyttat från din lägenhet är det bra att ha koll på vilket skick du som hyresgäst är skyldig att lämna lägenheten i.

texture-scratched-cut-1485774Av 12 kap 24 § Jordabalken framgår att hyresgästen har en vårdplikt under hyrestiden. Vårdplikten innebär i princip att hyresgästen ska ta hand om lägenheten och hålla den ren. Hyresgästen är därmed skyldig att ersätta skada som uppkommit genom dennes vållande eller vårdslöshet. Detta gäller även när skadan orsakats av någon annan i hushållet eller av gäster.

Det är däremot viktigt att skilja mellan sådan skada som uppkommit genom vållande och vårdslöshet, och normalt slitage som uppkommer genom normalt användande av lägenheten. Det senare får hyresvärden acceptera. Normalt slitage av lägenheten är hyresgästen alltså inte skyldig att ersätta hyresvärden för. Enligt 12 kap 1 § 5 st. Jordabalken är lagen tvingande till hyresgästens fördel. Det innebär att i det fall ett hyresavtal innehåller bestämmelser eller villkor som är sämre för hyresgästen än vad som gäller enligt lagen är dessa inte ogiltiga. Hyresvärden kan alltså inte utöka hyresgästens vårdplikt till att omfatta även normalt slitage genom avtal.

Att dra gränsen mellan vad som utgör skada genom vållande och normalt slitage kan dock vara svårt. Exempel på vad som i praxis bedömts vara normalt slitage är hål i väggar efter tavlor och hyllor, repor i golvet efter möbler och fettfläckar på väggar. Vad som är normalt slitage kan dock variera och beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Det kan exempelvis tänkas att fettfläckar accepteras i större utsträckning i ett kök än i ett vardagsrum.

Viktigt att observera är att hyresvärden har en underhållningsplikt av lägenheten (12 kap 15 § Jordabalken). I underhållningsplikten ingår bland annat att tapetsera om. Skulle exempelvis fettfläckar ha orsakats av hyresgästens vållande eller vårdslöshet så är denne endast ersättningsskyldig för den delen av kostnaden som går utöver hyresvärdens underhållningsplikt. Tapeter anses vanligtvis ha en livslängd på cirka tolv år. Om lägenheten måste tapetseras om på grund av skada när endast fem år har gått ska hyresgästen därmed stå för sju tolftedelar av kostnaden för omtapetseringen.

Om en hyresvärd anser sig ha rätt till ersättning för en skada men hyresgästen uteblir med betalningen kan hyresvärden väcka talan vid domstol. Domstolen avgör om hyresgästen är skyldig att ersätta hyresvärden eller inte. Domstolen gör då en bedömning om skadan beror på normalt slitage eller om det är en skada som uppkommit genom hyresgästens vållande eller vårdslöshet. Det ligger i princip på hyresvärden att bevisa att hyresgästen har orsakat skadan. Visar hyresvärden att det är sannolikt att hyresgästen orsakat skadan är det upp till denne att bevisa motsatsen.