Får makar välja att bodela när som helst? Går det att undanta egendom från bodelning? Hur påverkas bodelningen av ett äktenskapsförord? Juristresursen har samlat information kring vad bodelning innebär och vilken effekt ett äktenskapsförord har. 

Enligt äktenskapsbalken blir två personer som ingår äktenskap med varandra makar. Termerna bodelning och äktenskapsförord är de viktigaste metoderna för att reglera egendomsförhållandena mellan makar och därför kan de vara nyttiga att ha koll på.

Bodelning handlar om delning av makars egendom vid äktenskapets upphörande, antingen genom dödsfall eller skilsmässa. Det är inte tillåtet att avtala om en framtida bodelning. Däremot kan makar ingå ett föravtal om bodelning inför en omedelbart förestående skilsmässa, det vill säga när ansökan om äktenskapsskillnad har lämnats in till tingsrätten.

Genom föravtalet kan makar i förväg bestämma vad som ska gälla i en kommande bodelning. I det fall att makarna är överens finns det en möjlighet att bodela under äktenskapet utan att något mål om skilsmässa pågår.

Makar kan ha två sorters egendom, giftorättsgods eller enskild egendom. Giftorättsgods ingår i bodelning och är allt som delas på hälften mellan makarna. Enskild egendom är sådant som inte ska tas med i bodelningen.

Huvudregeln är att all egendom är giftorättsgods, och det är alltså allt som makarna äger tillsammans och delar på hälften om de skiljer sig. Dock finns det en möjlighet för makar att bestämma att viss egendom ska undantas från bodelning genom att skriva ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar där de bestämmer att den make som äger egendomen får behålla den.

Ett äktenskapsförord reglerar vad som är enskild egendom och vad som är giftorättsgods. Det innebär att äktenskapsförordet inte avgör vem av makarna som ska få vad, utan endast vad som kan komma att ingå i en bodelning och inte. Det kan exempelvis handla om att ena maken vill undvika att en sommarstuga som funnits i släkten i generationer ingår i en bodelning. Äktenskapsförordet kan skrivas antingen inför eller under äktenskapet, och makarna är fria att ändra eller upphäva det under äktenskapets gång. För att äktenskapsförordet ska vara giltigt måste det upprättas skriftligen, undertecknas av makarna och registreras hos Skatteverket.

Sammanfattningsvis kan bodelning ske vid äktenskapets upphörande genom dödsfall eller skilsmässa samt genom ett föravtal vid omedelbart förestående skilsmässa. Vidare är det lämpligt att upprätta ett äktenskapsförord för att skydda egendom från att ingå i en framtida bodelning.