När en person dör ska en bouppteckning förrättas senast tre månader efter dödsfallet och inom ytterligare en månad ska bouppteckningen lämnas in till Skatteverket för registrering. Men vad är en bouppteckning och vem har ansvaret för att den upprättas och sedan skickas in till Skatteverket? I månadens juridiska tips reder Juristresursen ut dessa och andra frågor som ofta dyker upp när en bouppteckning ska upprättas.

Upprättande av bouppteckning

En bouppteckning är en handling som måste innehålla vissa i lag angivna uppgifter om den avlidne personen. Utöver den avlidens namn, personnummer, hemvist och dödsdag ska exempelvis dennes tillgångar och skulder antecknas så som de var vid dödsfallet. Om den avlidne var gift ska även makens tillgångar och skulder antecknas och värderas. Genom att upprätta en bouppteckning får såväl dödsbodelägare som borgenärer kunskap om dödsboets ekonomiska ställning. Den kan även senare läggas till grund för bodelning och arvskifte. Dessutom fyller bouppteckning en viktig funktion som legitimationshandling i fråga om rätten att företräda dödsboet i olika sammanhang. Ansvaret för att en bouppteckning upprättas och ges in till Skatteverket i tid åligger i första hand dödsbodelägare som har hand om den avlidnes egendom. Som huvudregel är efterlevande make, arvingar och universella testamentstagare dödsbodelägare.  

Den som har ansvar för att bouppteckning upprättas ska i god tid kalla samtliga dödsbodelägare till en förrättning (ett möte). På förrättningen ska den som vårdar egendomen eller annars bäst känner till boet lämna uppgifter om det. Den personen kallas bouppgivare. Varje dödsbodelägare samt efterlevande make eller sambo ska på anmaning också lämna uppgifter. Genom att skriva under bouppteckningen försäkrar bouppgivaren att uppgifterna är riktiga och att inga uppgifter avsiktligt har utelämnats. Utöver bouppgivaren ska även två förrättningsmän skriva under bouppteckningen och intyga att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd. Dessa förrättningsmän kan vara i princip vilka personer som helst, under förutsättning att de är myndiga och att de varken är bouppgivare eller dödsbodelägare. Minst en av förrättningsmännen måste personligen närvara vid själva förrättningen.

Dödsboanmälan i stället för bouppteckning

När den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet, kan en dödsboanmälan i vissa fall göras av socialnämnden i kommunen där den avlidne hade sin hemvist. Om dödsboanmälan görs behöver ingen bouppteckning förrättas. En bouppteckning måste dock alltid förrättas om tillgångarna omfattar fast egendom eller tomträtt.

Skatteverkets granskning och registrering av bouppteckning

Skatteverket ska se till att bouppteckning förrättas och ges in inom föreskriven tid. Även om det finns en tidsfrist inom vilken en bouppteckning ska förrättas preskriberas aldrig skyldigheten att förrätta en bouppteckning. En bouppteckning kan därför förrättas oavsett hur lång tid som förflutit sedan dödsfallet. Därefter ska Skatteverket registrera inkommen bouppteckningen och förse den med bevis om detta. Registrering får dock inte ske om det visar sig att bouppteckning inte har gått till på det sätt som lagen föreskriver. Med andra ord gör Skatteverket en formell granskning av bouppteckningen och kontrollerar exempelvis att alla dödsbodelägare i god tid har blivit kallade till förrättningen och att bouppgivare och förrättningsmän har skrivit under. Föreligger hinder för registrering kan bouppteckningen behöva kompletteras. Om hindret inte går att avhjälpa måste en ny förrättning hållas och en ny bouppteckning lämnas in. Att lämna in en bouppteckning för registrering är avgiftsfritt.

Överklagande av bouppteckning

Ett överklagande av en bouppteckning till allmän förvaltningsdomstol måste lämnas in till Skatteverket inom tre veckor från det att den som överklagar fick del av beslutet. Beslutet om registrering av bouppteckning måste dessutom ha gått överklagande emot och beslutet ska kunna antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt. Ett exempel kan vara när en bouppteckning har registrerats trots att en eller flera dödsbodelägare inte har närvarat vid förrättningen och heller inte i vederbörlig ordning blivit kallade till den.

Mer information

På Skatteverkets hemsida finns mer information om bouppteckningar och hur de upprättas. Där kan man även ladda ner och fylla i bouppteckningsblanketter. Det är också möjligt att få blanketter och broschyrer hemskickade via posten utan kostnad.