Framtidsfullmakt – ett personligt alternativ till god man

Framtidsfullmakten är en ny sorts fullmakt för Sverige men som har funnits i andra europeiska länder sedan tidigare. Det var först den 1 juli 2017 genom lag (2017:310) om framtidsfullmakter som denna form av fullmakt trädde i kraft, men innan vi går in på framtidsfullmakter ska vi ge en kort introduktion till begreppet fullmakt.

En fullmakt kan beskrivas som överlåtandet från en person till en annan att fatta bindande rättshandlingar å dennes vägnar. Det innebär exempelvis att om person A (fullmaktsgivaren) ger ut en fullmakt att sluta avtal gällande ett bostadsköp till person B (fullmaktshavare), kan person B sluta avtal med person C (tredje man) som blir bindande för person A. Dessa fullmakter kan reglera en mängd olika scenarion och situationer, men den slags fullmakt vi ska titta på idag är för många ännu okänd.

En framtidsfullmakt kan kort beskrivas som en fullmakt som först först blir “aktiv” när fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller annat långvarigt förhållande inte har möjligheten att själv tillvarata de intressen eller angelägenheter som fullmakten täcker.

Fullmakten har med andra ord ingen bindande verkan gentemot fullmaktsgivaren innan denna tappat förmågan att tillvarata sina intressen. Detta innebär att om en fullmaktshavare som försöker sluta avtal innan fullmaktsgivaren tappat beslutsförmågan inte kommer kunna binda personen vid avtalet. Följden är alltså att avtalet inte ingåtts med bindande verkan mellan fullmaktsgivaren och tredje man. Det är generellt sett fullmaktshavaren själv som ska göra bedömningen huruvida fullmaktsgivaren har bevarad beslutsförmåga eller inte, men bedömningen kan även överlåtas till en domstol. Vid det tillfälle att fullmaktshavaren gör bedömningen att fullmakten är “aktiv” ska han eller hon snarast underrätta fullmaktsgivaren och fullmaktsgivarens make eller sambo och närmaste släktingar. Denna underrättelseplikt gör att framtidsfullmakten svårligen borde kunna missbrukas då dessa kan ta ställning till huruvida de accepterar beslutet eller inte.

I förarbetena till lagen framgår att den främsta anledningen till att introducera framtidsfullmakt är att till viss del reformera det klassiska ställföreträdarskapet där en domstol utser antingen en förvaltare eller en god man. Genom denna reform vill man ge individen möjlighet att själv utse en person den har förtroende för att i framtiden eventuellt tillvarata dennes intressen och på så sätt öka individens medbestämmande och integritet. Det är till exempel både vanligt och tillåtet att en fullmaktsgivare väljer att utse en make, släkting eller annan person som har fått en insikt om fullmaktsgivaren vilja och intressen. En stor fördel gentemot det klassiska ställföreträdarskapet, där en domstol utser en god man eller förvaltare som denne finner lämplig, blir således att en “god man” (fullmaktshavaren) som utses via en framtidsfullmakt sannolikt har ett band till den som den ska hjälpa (fullmaktsgivaren) och således kan fatta beslut som är mer i linje med vad fullmaktsgivaren hade velat. En annan stor fördel är att en framtidsfullmakt generellt har en omedelbar verkan, medan en god man eller förvaltare som utses av domstol kan ta tid, vilket kan vara väldigt jobbigt både för den som är behov av hjälp och för dennes familj som inte kan göra mycket annat än att vänta.