the-rings-1314158

Planerar du och din äkta hälft att gå skilda vägar efter sommaren? Då ska ni tänka på detta!

Äktenskapsskillnad, i vardagligt tal kallat skilsmässa, är inte bara en känslomässig process för alla inblandade. En skilsmässa aktualiserar även en hel del praktiska och juridiska aspekter.

En ansökan om skilsmässa ska skickas in till tingsrätten i den ort där en av makarna har sitt hemvist. En ansökningsavgift om 900 kronor tillkommer.

Om båda makarna vill skiljas kan äktenskapsskillnad meddelas så snart handlingarna är inskickade och avgiften är betald.

Om en av makarna inte vill skiljas, eller om någon av makarna har barn under 16 år, kommer betänketid om minst sex månader att meddelas. Om skilsmässa fortfarande är önskvärt efter betänketidens utgång ska äktenskapsskillnad meddelas först då man begärt fullföljd hos tingsrätten. Begäran om fullföljd måste komma in till tingsrätten inom ett år från betänketidens början.

Vid en skilsmässa ska i regel en bodelning göras. Det innebär att värdet av allt giftorättsgods, (all egendom som tillhör den ena eller båda makarna, som inte är enskild egendom) efter avdrag för skulder, delas lika. Vardera make får dock undanta föremål för personligt bruk, exempelvis kläder och smycken. Enskild egendom enligt äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev ingår inte i bodelningen. Makarna bestämmer själva hur uppdelningen ska gå till rent praktiskt, vem som får vad. Huvudsaken är att värdet fördelas lika.

Bodelningen ska vara skriftlig samt upprättas och undertecknas av båda makarna.

Om makarna inte kan komma överens om bodelningen kan de ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Bodelningsförrättaren beslutar om vad som ska ingå i bodelningen, hur sakerna ska värderas och sedan fördelas mellan makarna. Makarna betalar gemensamt kostnaden för förrättarens arbete samt en ansökningsavgift på 900 kr.

Finns det gemensamma barn med i bilden är huvudregeln att vårdnaden är gemensam även efter en skilsmässa. Om båda makarna är överens om att få till en ändring i vårdnaden är det möjligt att upprätta ett skriftligt avtal om detta. Avtalet blir giltigt när det godkänts av socialnämnden.  Om makarna är oense om vårdnaden är det upp till domstol att bestämma om vårdnaden ska vara gemensam eller inte, utifrån vad som anses vara bäst för barnet.

Vad som sagts ovan gäller även vid upplösning av registrerade partnerskap.