Idag är det allt mer vanligt att människor i parförhållande flyttar ihop och bor tillsammans utan att gifta sig, dvs. lever i samboförhållanden. Men omfattas sambor av samma rättsliga skydd som gifta par vid den ena partnerns bortgång? I månadens juridiska tips reder vi ut några frågetecken kring sambor och giftas arvsrätt och ger tips på hur du kan skydda dig och din partner vid ett eventuellt dödsfall.

Sambor har ingen självständig arvsrätt efter varandra enligt ärvdabalken. Det finns alltså ingen automatisk rätt till den avlidne sambons egendom för den efterlevande partnern. Däremot så anses ett samboförhållande upphöra i samband med att någon av samborna avliden, detta medför att den efterlevande sambon har en rätt att begära att en bodelning ska genomföras.

En eventuell bodelning kommer enbart att omfatta samboegendom. I samboegendom ingår sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning. Efterlevande sambo har vid en bodelning rätt till sin hälft utav samboegendomen, resterande hälft kommer att ärvas av den avlidne sambons eventuella bröstarvingar (barn) och annars den avlidnes föräldrar eller syskon. Finns det inga släktarvingar så kommer arvet att tillfalla den Allmänna arvsfonden.

Vill man försäkra sig om att efterlevande sambo ska ärva mer än vad som följer av en bodelning, så är det bästa sättet att säkerställa detta genom upprättande av ett testamente. På så vis behöver man inte oroa sig för att ens partner hamnar i en svår finansiell situation vid ett eventuellt dödsfall. Man bör dock vara medveten om att ifall det finns barn med i bilden så finns det vissa begränsningar i hur man kan testamentera. Bröstarvingar har alltid rätt att få ut sin laglott, och denna rätt kan inte testamenteras bort.

Vid giftermål är situationen betydligt tryggare då efterlevande make har en lagstadgad rätt till arv före bröstarvingar ifall det är makarnas gemensamma barn. Det behöver alltså inte upprättas något testamente för att efterlevande make ska ha rätt till arv.

Barn som är födda inom äktenskapet har rätt till arv om de överlever den efterlevande föräldern. Detta innebär att den efterlevande maken ärver kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt, han eller hon får då göra vad vill med egendomen under sin livstid, förutom att testamentera bort den.

Barn till den avlidne som den andra maken inte är förälder till, så kallade särkullbarn, har däremot rätt att få ut sitt arv omedelbart och behöver inte vänta till styvföräldern har avlidit. Barnet har dock möjlighet att avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande maken, arvet delas då istället ut när den efterlevande maken avlidit. Finns det särkullsbarn med i bilden kan det ofta vara att rekommendera att upprätta ett testamente, på så vis skapas förutsägbarhet och man kan försäkra sig om att det blir som man har tänkt sig.