I allmänhet krävs inte juristexamen eller advokattitel för att företräda en person i domstol, men det kan ofta vara bra att vända sig till någon som är insatt i området och många anlitar därför en jurist- eller advokatbyrå. Att en jurist är en person som är expert på juridik kan tyckas självklart, men vad är en advokat? Och vad är skillnaden mellan en jurist och en advokat?

En av de största skillnaderna mellan en advokat och en jurist är att vem som helst kan kalla sig jurist. Juristtiteln är alltså inte en skyddad titel. Vem som helst får däremot inte kalla sig advokat, utan det regleras i lag. Det är alltså brottsligt att kalla sig själv för advokat om man inte faktiskt är det. Med det sagt så är den som kallar sig jurist nästan alltid en person som läst juristprogrammet på universitet, vilket är en 4,5 år lång utbildning. Både en advokat och en jurist genomgår alltså samma universitetsstudier.

För att få titeln som advokat krävs först och främst att man har studerat juridik på universitet och därmed skaffat sig en juristexamen eller en jur.kand. Därefter krävs att man arbetat på en advokatbyrå eller en egen juridisk byrå i minst tre år. Till sist krävs att man skaffar sig en advokatexamen som innebär att man kan gå med i advokatsamfundet och därmed får man även kalla sig själv advokat.

Gällande det dagliga arbetet kan en advokat och en jurist mycket väl ägna sig åt liknande eller samma arbetsuppgifter. Både advokaten och juristen kan ofta på ett bra sätt hjälpa både privatpersoner och företagare med juridiska dilemman och ge bra rådgivning. Det finns dock vissa arbetsuppgifter som endast advokater får ägna sig åt. Till exempel får endast den som är advokat arbeta som offentlig försvarare av misstänkta brottslingar. En advokat är dock inte bunden att arbeta med brott och straff utan både jurister och advokater kan arbeta med alla inriktningar inom juridiken.

En annan skillnad mellan en jurist och en advokat är förhållandet till tystnadsplikten. När det gäller advokater så finns deras tystnadsplikt stadgad i lag. Det är alltså brottsligt att som advokat bryta mot tystnadsplikten hen har gentemot sin klient. När det gäller jurister finns det ingen lagstadgad tystnadsplikt såsom för advokater. Däremot är det allra vanligaste att juristen har åtagit sig att inte föra information vidare på annat sätt, exempelvis genom att skriva under en sekretessförbindelse.

En advokat är även skyldig att följa vissa regler, så kallad god advokatsed, vilket bland annat innebär att hen ska vara lojal mot sin klient, och hen är skyldig att spendera ett visst antal timmar per år på att vidareutbilda sig. Genom advokatsamfundet har även advokaten en ansvarsförsäkring som ska skydda klienten om advokaten gör något fel, exempelvis lämnar felaktiga råd som leder till skada för klienten. Följer advokaten inte god advokatsed kan hen bli utesluten ur advokatsamfundet och inte längre tillåtas kalla sig själv för advokat. Även jurister som arbetar på en advokatbyrå har samma skyldigheter som advokater.