Hej!
Jag undrar, om ni kan få fram svar på de frågor jag ställde till Manustävlingen:
1) Är det OK att X i Förord helt förvränger utslag från såväl Försäkringskassa som Tingsrätt – med uppsåt?
2) Är det OK att som X med uppsåt göra sig skyldig till osanna påståenden avseende enskilda namngivna personer i ett insänt manus?
3) Finns det något integritetsskydd som enskilda namngivna personer kan åberopa i relation till manus som sänts in till manustävling? T.ex. att inte bli ”citerade” med meningar som personerna aldrig yttrat och aldrig skulle kunna tänka sig att yttra?

 

Återkoppling av Juristresursen

Då vi har undersökt frågorna har vi inte kunnat finna något lagrum som reglerar lögner i förord. Detta gäller även lögner om utslag i försäkringskassan och i tingsrätten, detta är alltså ej olagligt. Vad gäller påståendena om enskilda personer bör 5 kap 1 § Brottsbalken (BrB) beaktas. Denna regel tar sikte på förtalssituationer. För att förtal ska bli aktuellt krävs att X pekar ut personen såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta personen i fråga för andras missaktning. Eftersom vi inte vet vad X påstått om dessa personer kan vi ej bedöma om det kan klassas som förtal. Det bör dock påpekas att det krävs att uppgiften spridits till någon utomstående, det vill säga att någon annan än X och den påhoppade tagit del av uppgiften. Uppgiften behöver ej ha medfört andras missaktning utan enbart typiskt sett medföra andras missaktning. För förtal kan man dömas till böter. Vad gäller förtal är det även viktigt att veta att det är den som blivit förtalad som måste väcka åtal, även om du vill åtala X måste alltså den förtalade ta det beslutet, se 5 kap 5 § BrB.

Detta kan då även utgöra tryckfrihetsbrott enligt 7 kap 4 § Tryckfrihetsförordningen (TF). Då måste dock lagen för det första vara tillämplig. I 1 kap 5 § TF sägs att lagen är tillämplig å skrift som framställts via t.ex. tryckpress. Om förordet är utskrivet med laserskrivare är lagen även tillämpligt på det. Enligt 1 kap 6 § ska texten även vara utgiven. Detta kan innebära att förordet är utskrivet enligt ovan och därefter skickat i ett par exemplar till de som håller i manustävlingen. Är detta uppfyllt kan lagen tillämpas.

Slutligen angående integritetsskydd vid citering kan man först konstatera att yttrande och tryckfriheten går långt i dagens samhälle. I 3 kap 1 § TF sägs dock att den som har lämnat meddelande, det vill säga berättat något för X för offentliggörande, inte är skyldig att lämna sitt namn. Meddelaren har alltså rätt att vara anonym. Detta förutsätter att TF är tillämplig, se ovan.