Hej. Jag är personligt ombud för X som riskerar att vräkas från sin lägenhet. Vräkningshotet baseras på att X varit störande för och mot sin omgivning, grannar men även anställda på bostadsföretaget. X har en psykiatrisk diagnos och det är under en sjukdomsperiod som X har varit störande verbalt men även vid ett tillfälle fysisk mot en granne, enligt X själv så var det en liten knuff bara. Hur stark är besittningsrätten och vad är X chanser till att bo kvar?

Hej och tack för din fråga!

Vi utgår från att X hyr en lägenhet som används som bostad. 12 kap Jordabalken (även kallad Hyreslagen) blir därför tillämplig, se 12 kap 1 § JB.

Av 12 kap 25 § 1 st JB framgår att en hyresgäst vid användning av sin lägenhet bland annat ska se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar i sådan omfattning att de kan försämra deras bostadsmiljö. Hyresgästen ska också i övrigt iaktta allt som krävs för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. 

I fall då det förekommer störningar i boendet framgår det av lagen att hyresgästen ska ha fått tillsägelse av hyresvärden att se till att störningarna omedelbart upphör. Särskilt när det gäller en hyresgäst som hyr en bostadslägenhet ska hyresvärden kontakta socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen angående störningarna, 12 kap 25 § 2 st JB

Om hyresgästen fått tillsägelser, som den inte har rättat sig efter utan dröjsmål, finns det risk för att hyresvärden säger upp hyresavtalet i förtid innan den avtalade uppsägningstiden. Så sker i det fall hyresgästen har åsidosatt sina skyldigheter enligt ovan, 12 kap 42 § 1 st p 6 JB. Uppsägningen får dock inte ske förrän socialnämnden har underrättats, 12 kap 42 § 3 st JB.

Om hyresgästen inte godtar uppsägningen kan hyresvärden hänskjuta tvisten till Hyresnämnden. Uppsägningen grundar sig då på att en besittningsbrytande grund enligt 12 kap 46 § JB föreligger p.g.a. förverkande (1p) och/eller misskötsamhet (2p). En hyresgäst som på så vis förverkat sin hyresrätt har därmed förlorat sitt besittningsskydd. Besittningsrätten uppkommer från uthyrningens första dag och gäller rätt till förlängning generellt för den som innehar ett hyresavtal. Mer information om detta finns på hyresnämndens hemsida

Observera att tillsägelse eller kontakt med socialnämnden om störningarna inte krävs om hyresvärden säger upp hyresavtalet på grund av att störningarna är särskilt allvarliga med hänsyn till deras art eller omfattning, 12 kap 25 § 3 st och 42 § 4 st JB.  Exempel på sådana störningar i boendet kan vara att hyresgästen har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet som har samband med boendet, till exempel våld eller hot om våld som riktas mot den som påtalat störningar i boendet eller mot någon annan som bor i fastigheten (se t.ex. RH 2006:72, som behandlar oprovocerad misshandel i trapphuset av en granne). 

Förutsättning för att man ska kunna bli vräkt är att hyresvärden först får ett beslut (utslag) från Kronofogden eller domstol där det framgår att man måste flytta. Hyresvärden kan sedan vända sig till Kronofogden som genomför vräkningen. Om flyttning inte sker frivilligt åligger det Kronofogden att se till att bostaden töms. Både hyresvärden och Kronofogden måste först ha underrättat socialförvaltningen. Om hyresgästen motsätter sig vräkning går det att överklaga vräkningen till hyresnämnden. Så längre prövningen ligger hos hyresnämnden har hyresgästen rätt att bo kvar i lägenheten.Mer information går att finna på Kronofogdens hemsida

Vi råder er således att ta kontakt med hyresvärden för att klara upp vilka åtgärder som vidtagits kring uppsägning eller vräkning. Är detta problematiskt föreslår vi att ni kontaktar en verksam jurist för att få ytterligare hjälp med förfarandet.