Hej!

Efter att ha jobbat en viss mängd timmar som vikarie blir man ju antingen erbjuden en tillsvidaretjänst eller ”lasad”. Kan man avsäga sig denna rätt och arbeta som vikarie obegränsad tid?

Hur länge räknas den tid man jobbat? Säg t.ex. att man jobbar kommunalt under en viss tid och sedan återvänder till samma arbetsplats 5 år senare. Börjar man räkna om timmarna efter en viss tid eller sparas dem ”för all framtid”?

 

Hej och tack för din fråga!

 

Bakgrund

Precis som du nämner i din fråga, är det lagen om anställningsskydd  (LAS) som blir tillämplig i ditt fall. Av 4 § LAS framgår det att en anställning kan gälla antingen tillsvidare (ofta kallat fast anställning) eller under en begränsad tid. Vid en anställning som varar under en begränsad tid upphör anställningen på ett förutbestämt datum utan någon föregående uppsägningstid. Av 5 § 1 st LAS framgår det att det finns fyra situationer då anställningsavtal om en tidsbegränsad anställning får användas. En av dessa situationer är just vid ett vikariat. Ett vikariat kännetecknas av att anställningen varar så länge som den ordinarie innehavaren av tjänsten är ledig eller, om någon frånträtt tjänsten, till dess att en ny ordinarie innehavare har anställts. En annan av situationerna som räknas upp i 5 § 1 st LAS är allmän visstidsanställning. Med denna typ av anställning kan en arbetstagare anställas under en begränsad tid utan att arbetsgivaren behöver ange några särskilda skäl för tidsbegränsningen.

De regler som din fråga avser, finns stadgade i 5 § 2 st LAS och rör rätten att få en anställning konverterad till en tillsvidareanställning. Bestämmelsen anger att om en arbetstagare under en femårsperiod varit allmän visstidsanställd i sammanlagt mer än två år, eller om arbetstagaren under en femårsperiod haft ett vikariat i sammanlagt mer än två år, så övergår anställning till en tillsvidareanställning. Tiden för den allmänna visstidsanställningen och vikariatet räknas var för sig, vilket gör att en arbetsgivare kan blanda dessa anställningsformer utan att någon utav dem enskilt uppgår till två år. Följden blir då att anställningen inte per automatik övergår till en tillsvidareanställning.

Angående första delen av din fråga

En arbetstagare kan inte med stöd av LAS avstå från rätten att enligt 5 § 2 st LAS få sin anställning konverterad till en tillsvidareanställning. För att kunna avsäga sig denna rättighet krävs det att det på arbetsplatsen finns ett kollektivavtal som arbetstagaren träffas av och som innehåller regler som tillåter ett sådant avsägande. Detta är möjligt eftersom 2 § 3 st LAS tillåter att regler i kollektivavtal i dessa fall går före lagen. Om ett kollektivavtal med dessa regler inte finns, kommer anställningen enligt LAS per automatik att övergå till en tillsvidareanställning. Avgörande för om du kan avsäga dig rätten till en tillsvidareanställning är alltså om du träffas av ett kollektivavtal med regler om ett sådant avsägande. Om ett kollektivavtal innehåller dessa regler, måste dessutom i regel kraven i 5 § 2 st LAS vara uppfyllda innan ett avsägande av rättigheten kan göras. När ett sådant avsägande har gjorts har arbetstagaren i regel möjlighet att vid ett senare tillfälle påtala sin rätt till en tillsvidareanställning.

Vi vill även påtala att det även går att vara tillsvidareanställd på deltid, med en arbetstid på en viss procent eller ett visst antal timmar per månad.

Angående andra delen av din fråga

Beräkningen av den tid som en arbetstagare varit anställd enligt 5 § 2 st LAS görs utifrån hur många dagar anställningen har pågått. Oavsett hur många timmar under en viss dag som en arbetstagare har arbetat, räknas det som en arbetsdag vid beräkningen. Om anställningsavtalet har avsett en längre sammanhängande tid, räknas alla dagar (d.v.s. även helger) under anställningsperioden och läggs ihop vid beräkningen. För att svara på andra delen av din fråga, så sparas alltså inte arbetsdagarna ”för all framtid”, utan de tas bort efterhand då det har gått fem år från den aktuella arbetsdagen. Om du som i ditt exempel återvänder till samma arbetsplats fem år senare, tas med andra ord ingen av dina tidigare arbetsdagar med i beräkningen.