Hej! Jag äger en bostadsrätt och har nu ifrågasatt om valberedningen får vara styrelsemedlemmar? Styrelsen består av fem medlemmar, ordförande två ledamöter samt två suppleanter. I valberedningen (3 st) ingår ordförande, vice ordförande/ledamot samt sekreteraren/ledamot. Som jag har läst så finns det inga givna regler för valberedningar men ändå klara riktlinjer. Har jag uppfattat detta riktigt? Att de inte ska vara med i valberedningen?

 

Hejoch tack för din fråga!

 

Vi uppfattar din fråga som så att du önskar få reda på huruvida det är tillåtet för en styrelseledamot i din bostadsrättsförening att samtidigt vara del av valberedningen.

 

Som du mycket riktigt beskriver så finns det inga klara regler vad gäller valberedningar. Detta på grund av att det just är en beredning och inget beslutande utskott. Det är i stället föreningen som kan utifrån valberedningens förslag, besluta om styrelsens sammansättning. Eftersom valberedningen inte beslutar utan endast rekommenderar så finns det generellt sett inga hinder för valberedningen att nominera personer inom sig själv till styrelseposter. På grund av det många gånger bristande intresset för att sitta med i föreningsstyrelsen sker också detta i praktiken. Som du nämner kan det dock finnas riktlinjer och/eller interna stadgar för beredningen att förhålla sig till. I den mån dessa inte uttryckligen motsäger sig denna typ av upplägg är det tillåtet. Det verktyg som du i så fall har att tillgå är att gå ihop med övriga bostadsrättsinnehavare och rösta fram en ny valberedning på stämman. 

 

Något som också kan tyckas märkligt är att det dessutom är tillåtet, i egenskap av kandiderande styrelseledamot, att rösta fram sig själv till styrelsen vid föreningsstämman. Jävsbestämmelserna, dvs. reglerna om att man inte får besluta i frågor där man kan anses ha ett eget intresse i saken, är meningen att träffa andra förfaranden än det beskrivna. Man anser helt enkelt inte att det står i strid med föreningens intresse av att välja sin styrelse(6 kap. 10§ lagen om ekonomiska föreningar jämte 9 Kap. 12§ bostadsrättslagen).