Hej!

Jag har arbetat på en skola i många år och under de senaste åren arbetade en rektor som inte hade samma syn på saker som jag. Till slut fick jag nog och sa upp mig.

I somras kom en ny regel från Skolverket att det går att söka utökat lärarleg (jag har redan lär.leg) om man har arbetat som lärare i minst 8 år under 15 år med ett ämne och det har jag gjort och därför fick jag begära ut intyg från alla skolor(rektorer) som jag arbetat för. Alla skolor (rektorer) utom den som jag arbetat på skrev på intyget. Denna skola(rektor) meddelade mig per mail att de inte tänker skriva på ett intyg som säger att jag är lämplig som lärare för elever i årskurs 7-9. Mitt motdrag blir då att ifrågasätta rektorns avslag på intyget och jag skickar ett brev till rektorer och huvudmännen i kommunen men fick inget svar. Facket i kommunen gör inget men när jag ligger på får jag anvisat mig ett regional fackligt ombud som anser att jag kunde försöka få mina gamla kollegor att skriva på intyg där de intygar att jag enligt dem varit en lämplig lärare och ombudet skriver ett intyg till mig som jag vidarebefordrar till mina gamla kollegor. Detta får rektorn nys om och skickar ut ett utskick och skriver att mina f.d. kollegor ”inte har befogenhet att göra denna bedömning om mig och att det kunde vara farligt för dem att svara mig eftersom jag kunde använda deras svar till att skicka vidare”. Jag har dock inte sett detta utskick själv utan det är mitt ombud som berättat vad det stod i utskicket. Eftersom det var det fackliga ombudets idé att skicka ut detta papper till mina f.d. kollegor och att det var ombudet som skrev ihop intyget så borde det ju inte vara olagligt för mina f.d. kollegor att tycka till om mig som kollega och lärare? Mitt fackliga ombud har påpekat utskicket till kommunens huvudman(skolchefen) men de sa sig inte veta om något utskick. Det fackliga ombudet frågar huvudman vad som skulle hända med de f.d. kollegorna som ev. beslutar sig för att skriva på detta intyg om mig som kollega? Dvs om de skulle få någon repressalie? Enligt huvudman skulle de inte få det men ingen f.d. kollega vågade skriva på intyget om att de ansåg mig lämplig som lärare.

Rektor och huvudman vägrar redovisa sina motiv till att jag skulle vara olämplig som lärare men säger sig ha mycket papper på det. Mitt fackliga ombud försöker få ut dessa papper men de vägra säga varför jag är olämplig. De vägrar ens svara ombudet om det är dåliga ämneskunskaper(min pedagogiska förmåga) eller något annat som gör mig olämplig men de vägrar svara på det.

Min fråga är: Är det lagligt att som rektor göra ett utskick som detta jag beskriver? Är det även lagligt att vägra mig ett intyg och sedan vägra att ge motiv till sin vägran? Det är en kommunal skola med offentlighetslagen som gäller ju! Har jag inte rätt att få se detta utskick som mitt fackliga ombud fått i förtroende? Det är ju en kommunal skola med offentlighet som gäller?

Det hela känns pinsamt och oprofessionellt och det luktar personlig vendetta från rektorns håll mot mig eftersom vi inte kom överens.

Jag hoppas att ni vill reda i detta problem för det är en tråkig maktutövning enligt mig.

 

Hej och tack för din fråga!

Som vi har förstått det är det två frågor som du vill ha besvarade.

Din första fråga rör ifall det är lagligt att göra ett sådant utskick som du beskriver i mailet.

Såvitt framgår av dina uppgifter så är det inte olagligt att skicka ut mailet, även om lämpligheten i rektorns agerande kan ifrågasättas. Det är inget som tyder på att det skulle röra sig om förtal eller hot, vilket är de brott som skulle ligga närmast för handen.

Mailet innebär dock ingen laglig skyldighet för dina kollegor att följa rektorns instruktioner, utan de är fria att uttala sig utan risk för repressalier.

Du har rätt att ta del av mailet enligt Tryckfrihetsförordningen. Anledningen är att det kan säga vara – en generell princip att en handling som kommer till hos en myndighet blir allmän när den har fått sin slutliga utformning. Mailet har enligt vår mening fått sin slutliga utformning (och blivit allmän handling) redan när rektorn skickar mailet till de anställda och än mer sannolikt när ditt fackliga ombud har tagit del av mailet. Vårt ställningstagande stöds i rättspraxis. Inget tyder heller på att den är sekretessbelagd. Med utgångspunkt i att det är allmän handling ska du ha möjlighet att få ut den efter begäran, genast eller så snart som möjligt.

Din andra fråga rör din utökade lärarlegitimation att rektorn vägrar att intyga samt uppge motiv för sitt vägrande. Frågan berör främst Skollagen, behörighetsförordningen.

Som du säger föreskrivs det i behörighetsförordningen att för att få utökad lärarlegitimation skall ett yttrande eller intyg bifogas till din ansökan om utökad lärarlegitimation. Detta yttrande eller intyg kan utfärdas av rektorn eller huvudmannen (Som enligt dina uppgifter är antingen kommunen eller landstinget) och ska innehålla en bedömning över huruvida den ansökande är lämplig att undervisa.

Som vi har tolkat bestämmelserna har rektorn ingen skyldighet att skriva under på att den ansökande är lämplig som lärare om denne inte anser att så är fallet. Rektorn har, vad vi förstår, ingen skyldighet att motivera sin vägran och det går inte att överklaga dennes beslut, såvitt vi kan se, eftersom det enligt vår bedömning inte är fråga om myndighetsutövning i detta fall. Detta är vi dock inte helt säkra på och vi råder dig därför till att vända dig till kommunens jurist för att få klarhet i vad som gäller. Är det fråga om myndighetsutövning har du eventuellt möjlighet att överklaga beslutet. Du kan även vända dig till ditt fack och vädja till dem att få rektorn på andra tankar.

Som vi inledningsvis skrev kan huvudmannen, vilket som huvudregel är kommunen i detta fall, på samma sätt som rektorn utfärda ett yttrande eller intyg över lämpligheten. För dig innebär det att du bör vända dig till kommunen för att få din lämplighet bedömd nu när rektorn vägrar att intyga detta.

Om både rektorn och kommunen vägrar att hjälpa dig finns en tredje möjlighet för dig att använda dig av och det är att själv skicka in en egen utredning som visar att du är lämplig att undervisa.

För att sammanfatta är vårt råd att du i första hand ska vända dig till kommunen i egenskap av huvudman för att få de att utfärda ett intyg eller yttrande över lämpligheten samt återigen höra av dig till facket och be dem hjälpa dig. I andra hand kan du själv skicka in en egen utredning angående din lämplighet och i sista hand eventuellt ta ärendet till allmän förvaltningsdomstol om det är fråga om myndighetsutövning.