Hej!

Jag har skulder från ett Handelsbolag som är nedlagt på 1.427.607:- Varav 263.039:- och 243.483:- är till två leverantörer via inkassobolag och resterande är skatter. Problemet med företaget resulterade i skilsmässa som blev klar 2012. Vi har försökt sälja vår gemensamma fastighet sedan Mars 2012 och lyckades till slut i mitten av Juni i år då vi skrev papper med den nya ägaren. Han betalade handpenning och tillträdet skall ske den 15/9. Igår fick jag ett utmätningsbeslut på fastigheten.

Hur bemöter jag Kronofogden på rätt sätt så att köpet går igenom. De pengar som blir över när lånen är betalda och min före detta fru har fått sitt får de gärna av mig.

 

Hej och tack för din fråga!

Inledningsvis kan sägas att en verkställighet av en betalningsskyldighet (d.v.s. när det finns en skuld som ej betalats) sker genom utmätning. Kronofogden undersöker då om det finns någon utmätningsbar egendom (d.v.s. egendom av värde som kan tas i anspråk för obetalda skulder) hos den skuldsatte (kallad gäldenär i dessa sammanhang). En fastighet är ett exempel på sådan egendom. Är fastigheten gemensamt ägd med t.ex. maka kan enbart den delen som ägs av gäldenären utmätas. Man kan alltså inte kräva hela fastigheten eller dess värde om det finns andra delägare som inte är inblandade i den aktuella skulden.

Om gäldenären har lagfart på en fastighet får den utmätas för gäldenärens skuld om det inte, trots lagfarten, framgår att fastigheten tillhör någon annan. Lagfart ska av en ny ägare sökas inom tre månader efter att köpekontraktet skrivits under. Det innebär i detta fall att gäldenären fortfarande kan inneha lagfart eftersom det inte gått tre månader sedan köpekontraktet skrevs under. Ett fastighetsköp sluts dock genom ett upprättande av ett skriftligt avtal som skrivs under av såväl köpare som säljare. Kan tredje man (köparen av fastigheten i detta fall) uppvisa ett avtal som uppfyller kraven är detta bevis för att fastigheten inte längre tillhör gäldenären. Fastigheten kan då inte heller utmätas för gäldenärens skuld, utan den skyddas från borgenärerna (de som har rätt till betalning) i och med överlåtelseavtalet – om det ej finns anledning att misstänka skenöverlåtelse (att överlåtelsen skett i syfte att undandra fastigheten eller dess värde från borgenärerna).

Själva fastigheten i sig är emellertid bara intressant för borgenärerna om det finns en pant i den. I annat fall är det ju själva värdet som är av intresse. Om köparen har köpt fastigheten till ett pris som motsvarar eller överstiger de värden som finns intecknade i fastigheten kommer ju borgenärerna att kunna kräva utmätning av det värdet hos gäldenären efter att köparen betalat köpeskillingen. Finns det pant i fastigheten som köparen inte visste om och som vid utmätning innebär ett väsentligt fel för köparen har denne rätt att häva köpet samt kräva ersättning för skada. En annan situation där köpekontraktet inte hindrar utmätning är om det finns villkor i köpekontraktet som ännu inte uppfyllts.