Jag köpte en målning via en auktion och efter att jag betalat den fick jag kontakt med en man som ville köpa den av mig. Vi kom överens om ett pris. När min transportör skulle hämta tavlan kunde auktionsföretaget inte hitta den och erbjöd sig att betala tillbaka beloppet jag köpte den för. Jag hävdar dock att de i stället bör ersätta mig för min förlorade förtjänst vilket de motsätter sig. Har jag rätt i mitt ställningstagande och vilket lagrum kan jag åberopa?
 

Hej och tack för din fråga!

Vi tolkar din fråga som att du har köpt en tavla på auktion och sedan, innan du har hämtat tavlan, sålt den vidare till ett högre pris. Vi utgår här ifrån att någon annan än auktionsföretaget är säljare, och att auktionsföretaget enbart förmedlar försäljningen. Du undrar hur mycket pengar du har rätt att få av auktionsföretaget i denna situation.

Till att börja med antar vi att auktionsföretaget är en näringsidkare. Det spelar då roll om du köpte tavlan i egenskap av näringsidkare eller i egenskap av konsument. Om en konsument köper av en näringsidkare är konsumentköplagen tillämplig (KKöpL), annars är köplagen tillämplig (KöpL). Konsument är en fysisk person (dvs. ej juridisk person) som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Den viktigaste faktorn i denna fråga är vilket syfte du hade med att köpa tavlan. Köptes tavlan för att säljas vidare tyder det starkt på att du köpte tavlan i egenskap av näringsidkare. Köptes tavlan för att du skulle ha den hemma tyder det starkt på att du köpte tavlan i egenskap av konsument. Även andra faktorer kan spela in, så som att du framstod som konsument eller näringsidkare när du köpte tavlan. I sammanhanget spelar det ingen roll om den faktiska säljaren är näringsidkare eller inte. Köplagen är en dispositiv lag, vilket innebär att om andra villkor har avtalats så gäller de före köplagens regler 3 § KöpL.

Om säljaren har meddelat att han inte längre kan leverera den specifika vara som köpet gäller har köparen rätt att häva avtalet enligt 25 § KöpL. Vid hävning försvinner köparens och säljarens skyldigheter enligt avtalet och det som har betalats eller levererats ska skickas tillbaka, enligt 64 § KöpL. Därutöver kan köparen ha rätt till skadestånd.

För att få ersättning för den uteblivna vinst du beskriver krävs det enligt 27 § 3-4 st och 67 § 2 st 3 p KöpL att den uteblivna vinsten beror försummelse på säljarens sida. Att tappa bort tavlan torde vara försumligt. Försummelse av självständiga företagare som säljaren har anlitat har säljare ansvar för i detta fall. Både auktionsföretagets och själva säljarens försummelse bör därför ligga säljaren till last. I situationen du beskriver bör du därför ha goda möjligheter att få ersättning för din uteblivna vinst.

Om konsumentköplagen är tillämplig är avtalsvillkor, som i jämförelse med konsumentköplagen, är till nackdel för köparen som huvudregel utan verkan 3 § KKöpL. Vissa undantag finns från denna regel, men de är inte aktuella i det här fallet. Enligt 1 § 2 st KKöpL svarar både näringsidkaren (auktionsföretaget) och säljaren för säljarens skyldigheter enligt lagen. Du kan därför välja att rikta eventuellt skadeståndskrav mot antingen auktionsföretaget eller säljaren.

Om säljaren har meddelat att han inte längre kan leverera den specifika vara som köpet gäller har köparen rätt att häva avtalet enligt 13 § KKöpL. Vid hävning försvinner köparens och säljarens skyldigheter enligt avtalet och det som har betalats eller levererats ska skickas tillbaka, enligt 43 § KKöpL. Därutöver kan köparen ha rätt till skadestånd.

Köparen har rätt till skadestånd enligt 14 § KKöpL vid säljarens dröjsmål. Att inte kunna leverera den köpta varan över huvud taget innefattas i begreppet dröjsmål i detta fall. Beräkning av skadeståndet sker enligt 32 § KKöpL. I 32 § nämns inkomstförlust som en ersättningsgill skada. Utebliven vinst, på det sättet som du beskriver, ska därför ersättas av säljaren. Skillnaden mot köplagen är att det inte krävs att säljaren har varit försumlig.