Hej!
Jag blev för cirka ett halvår sedan ombedd att designa en logga till ett företag, och de lovade mig en summa på 2500kr för arbetet. Jag hade även en väldigt kort tid på mig att utforma denna och jag samarbetade och anpassade mig väldigt bra efter deras önskemål och vi fick tillslut en logga som båda var nöjda med. De ville också ha hjälp med en affisch och den gjorde jag också. De sa att jag skulle vara beredd på att göra flera designtjänster för dem i framtiden. 2 månader gick utan betalt (jag hade gott om pengar och hade inte varit desperat efter snabb betalning) och jag kontaktade dem angående pengarna.

“Hej! Behöver ni någon mer hjälp med någon typ av design eller skulle jag kunna få betalning för mitt arbete?”
Så skrev jag precis. Fick till svar att dom nog skulle behöva mer hjälp och att det stannat upp lite, jag skulle få betalt senare. Nu 7 månader senare så börjar det bli dags för julhandel och jag kom och tänka på dessa innestående pengar igen och skrev igen ett meddelande där jag frågade om pengarna. Inget svar.

All kontakt har skett via Facebook då jag känner den personen en aning. Jag har tidigare hjälp honom med lite design på hans andra företag, men då utan att vilja ha någon betalning, endast som en god gärning. De arbeten som jag skulle få betalt för har tryckts upp på bilar, stora planscher, hemsidor, Facebook sidor, all tidningsreklam osv. Alla konversationer finns sparade och jag har bilder på de flesta ställen som denna logga finns upptryckt/upplagd på.

Så, har jag rätt till mina pengar även om jag inte har skrivit under någonting och fast all kommunikation skett via Facebook? Vem skall jag kontakta?

 

Hej och tack för din fråga! 

Huvudregeln för hur avtal ingås sker i enlighet med den s.k. anbud-acceptmodellen, se härom 1 kap. 1 § lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. Modellen går ut på att parterna lämnar varsin viljeförklaring och när dessa överensstämmer har avtal ingåtts. Vanligen kan detta se ut på följande sätt: Anbudsgivaren lämnar ett anbud, dvs. ett förslag på avtal. Detta anbud besvarar anbudsmottagaren genom att lämna en överensstämmande accept, dvs. mottagaren godtar anbudet. I detta fall föreligger således en gemensam vilja om att ingå avtal och avtalsbundenhet anses därmed ha uppstått.

Mot bakgrund av det ovan sagda skulle man, utifrån de omständigheter du lämnat gällande er kommunikation, kunna applicera anbud-acceptmodellen enligt följande: Företaget har såsom anbudsgivare lämnat ett förslag på avtal, där de erbjudit dig en summa på 2 500 kr om du designar en logga till dem. Du som anbudsmottagare får anses ha lämnat en överensstämmande accept, i och med att du godtagit att utföra tjänsten i utbyte mot pengarna. Det sagda skulle således kunna tyda på att ni har haft en gemensam vilja om att ingå avtal, vilket innebär att ett juridiskt bindande avtal slutits mellan er.

Vad gäller din fråga om du har rätt till pengarna trots att du inte skrivit under någonting, samt att kommunikationen skett via Facebook, kan sägas följande. Ett avtal, liksom det ovan beskrivna, som vilar på båda parternas viljeförklaringar, kallas förkonsensualavtal. Det som binder parterna är således överenskommelsen i sig och avtalet har därför inga formkrav, dvs. avtalet kräver ingen särskild form för att vara giltigt. Det har därmed ingen betydelse att du inte skrivit under någonting eller att kommunikationen skett via Facebook.

Sammanfattningsvis innebär det ovan sagda att så länge man kan konstatera att avtal slutits, dvs. att era viljeförklaringar överensstämmer, spelar det ingen roll på vilket sätt avtalet har ingåtts. Du får därmed anses ha rätt till pengarna i enlighet med avtalet.

Eftersom företaget inte betalar det belopp som följer av ert avtal har du således en fordran (en skuld att driva in) på företaget. En möjlighet för att få betalt av företaget är genom att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten, under förutsättning att fordran är förfallen till betalning, se härom 2 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Du ansöker genom att fylla i en blankett och skickar sedan in den till kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten kommer då delge företaget ett föreläggande om att betala skulden. Om företaget inte bestrider detta i rätt tid, kommer kronofogden att meddela utslag, och därefter börja driva in pengarna. Om företaget däremot bestrider föreläggandet, är det Du som får avgöra om du vill vända dig till allmän domstol för att fortsättningsvis få tvisten prövad där. Mer information om betalningsföreläggande finns på kronofogdemyndighetens hemsida.