Hej. Jag har en fråga angående uppsägning av ett hyreskontrakt från en hyresvärd. Kontraktet har ingåtts med en tidsbegränsning på två år samt en ömsesidig uppsägningstid på tre månader. Behövs SÄRSKILDA SKÄL för uppsägning inom tvåårsperioden med beaktande av uppsägningstiden på tre månader? Det är en lägenhet som hyrs ut. Huset har två lägenheter varav ägaren bor i den ena.

 

 

Hej  och tack för din fråga!

Vi tolkar din fråga som att ni har ett tidsbestämt kontrakt på två år och att du undrar om det krävs särskilda skäl för uppsägning av ert kontrakt inom den tvåårsperioden.

Du skriver att det är fråga om ett hus med två lägenheter, där du bor i den ena och ägaren bor i den andra. Den lag som är tillämplig är lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen). Reglerna i lagen innebär att några avsteg från vad som vanligtvis gäller i hyresförhållanden (se 12 kap jordabalken) görs. I det fall privatuthyrningslagen inte reglerar något gäller dock fortfarande jordabalken.

För hyresgästens del innebär lagen att dennes skydd inte är lika starkt i alla avseenden. Enligt 3 § privatuthyrningslagen får avtal som ingåtts på bestämd tid sägas upp innan hyrestidens slut. Det innebär att någon av parterna ensidigt får säga upp avtalet innan tvåårsperioden är slut. Hyresgästen får säga upp avtalet med en månads uppsägningstid. Det gäller även om det i kontraktet står att uppsägningstiden är tre månader. Detta eftersom avtalsvillkor som är mindre förmånliga för hyresgästen än lagens bestämmelser är utan verkan. För hyresvärden däremot gäller uppsägningstiden om tre månader.