På en hemsida registrerade jag mig och köpte till en uppdatering, en prenumerationstjänst som jag tänkte testa en månad eller liknande för att sedan säga upp den. Jag kan inte avbryta den då sidan kräver att jag skriver ut ett dokument och fyller i diverse uppgifter och faxar dokumentet till dem. Jag har ingen tillgång till fax och vill inte skicka in några fler uppgifter till dem.
Min fråga till er är om jag kan komma i någon juridisk tvist med dem där de kommer att kräva mig på ytterligare betalningar eller liknande eftersom jag tekniskt sett fortfarande är medlem. Om så är fallet, hur löser jag det?

 

Hej och tack för din fråga!

Som vi förstår din fråga vill du säga upp ditt medlemskap på sidan men vill inte faxa in dokument med uppgifter till företaget, vilket företaget vill att du gör. Vidare vill du också veta om det kan uppstå en tvist med anledning av detta och hur det i så fall skulle kunna hanteras.

Som utgångspunkt regleras ett uppsägande av medlemskap i det prenumerationsavtal som ingåtts. Om uppsägningen av prenumerationen inte har reglerats i avtalet är det fritt att säga upp detta på det sätt man finner lämpligt, under förutsättningen att företaget i fråga meddelas. Om det inte funnits någon reglering kring formen för uppsägning i avtalet kan företaget inte upprätthålla några särskilda formkrav för uppsägning d.v.s. de kan inte kräva att uppsägning ska ske på ett visst sätt. Om ingen avtalsreglering förelegat och företaget meddelats om uppsägningen (genom t.ex. mail eller telefon) så ska uppsägningen anses som giltig och företaget kan inte hålla konsumenten ansvarig för avtalsbrott. Det vanliga är dock att uppsägning regleras i avtalet och bedömningen nedan utgår från att en sådan reglering funnits vid avtalets ingående.

Uppsägningsvillkoret är troligen ett s.k. standardvillkor. Ett standardvillkor är ett villkor som är utformat i förväg och har alltså inte avtalats särskilt mellan parterna. Under förutsättningen att villkoret blivit en del av avtalet på korrekt sätt genom att det kommit till motpartens kännedom genom att t.ex. finnas tillgängligt på hemsidan så ska avtalet i princip sägas upp på det sätt som föreskrivs i avtalet. Detta synsätt kan dock inte upprätthållas undantagslöst. Avtalsvillkor som innebär att en konsument måste säga upp ett avtal skriftligen har vid flertal fall bedömts som oskäliga (jfr. MD 2002:23MD 2005:23MD 2005:10). Att avtalet ska sägas upp via fax torde vara att jämställa med en skriftlig uppsägning och det bör alltså vara oskäligt. Att villkoret troligen är att anse som oskäligt medför att företaget sannolikt inte är särskilt benägna att vidta rättsliga åtgärder för att driva in sin fordring, därmed torde risken för en rättslig tvist i frågan inte vara så stor.

Eventuella betalningskrav från företaget kan bestridas och om sådana krav fortsätter komma kan man som konsument vända sig till Konsumentverket och/eller Allmänna Reklamationsnämnden för rådgivning i hur man ska gå tillväga i frågan.