Hej. Jag har betalt för en sak, men min särbo står som köpare på kvittot.Eftersom jag betalt så antar jag att jag är ägaren. Nu vill jag att han ska använda och bruka den saken och ha den i sin lägenhet – jag ska alltså låna ut den.

Vi vill båda att det ska finnas ett papper på att jag är ägaren, men han får lov att använda den fritt, men ej sälja den eller låna ut den i sin tur. Jag ska ej låna ut den i bemärkelsen att jag ska ha hyra eller liknande.

Vi ska även skriva testamente för varandras fördel, men eftersom denna sak måste ha ett papper på vem ägaren är behöver jag veta hur och vad jag ska skriva. Hur gör vi? Vad behöver vara med på pappret? Hur utformas detta?

Hej och tack för din fråga!

För att kunna återkoppla till dina frågor, kommer jag först att ge en kort genomgång av sakrätten och i vilka scenarier det kan bli aktuellt. Därefter kommer några förslag till hur ett låneavtal kan utformas i ert fall. Jag utgår ifrån att saken som lånas ut inte behöver registreras hos någon specifik myndighet vilket blir fallet för en bil exempelvis.

Sakrätt blir aktuellt när minst tre personer är inblandande. En konsekvens av sakrätten är exempelvis när en gäldenär (din särbo) har lånat en sak från en uthyrare (du i detta fall) och därefter går i konkurs eller blir utmätt av Kronofogdemyndigheten, där en av frågorna blir om du har rätt att få tillbaka din sak.


Konkurs

I gäldenärens konkurs finns det ofta flera så kallade borgenärer (långivare) som har olika krav mot gäldenären som har hamnat i konkurs. Dessa borgenärer vill då göra anspråk på gäldenärens saker och pengar för att få sina krav betalda. Som uthyrare kan man undvika att saken man har lånat ut till gäldenären används till att betala dennes andra skulder, men då krävs det att saken kan urskiljas från gäldenärens övriga egendom. Med andra ord har en uthyrare rätt att ta tillbaka saken från gäldenären om saken går att peka ut och det står klart att det varit fråga om en uthyrning och inte ett köp.

Utmätning 

Utmätning är ett förfarande som kan användas när en person inte får betalt av gäldenären, där Kronofogdemyndigheten utmäter gäldenärens egendom. Lös egendom som innehas av gäldenären antas denne äga, om det ej framgår att egendomen tillhör annan, utsökningsbalken 4 kap 18 § . Finns då en lånad sak hos gäldenären, som gäldenären alltså inte äger, kan den rätta ägaren/uthyraren styrka sin äganderätt så att saken inte blir utmätt för annans skuld. 

Vilken handling bör upprättas?

Eftersom din särbo kommer att låna en sak från dig och använda den i sitt hem, är det lämpligt att ni upprättar ett låneavtal som namnges som “Avtal för lån av xxx”. Genom avtalet tydliggörs vem som är ägare av saken och det går därmed att undvika oklarheter om exempelvis något av scenarierna likt konkurs eller utmätning skulle inträffa för din särbo. I låneavtalet bör det framgå vem som är långivare och vem som är låntagare, vad lånet avser för sak och precisera saken med en detaljerad beskrivning. Därtill bör ett stycke klargöra att avtalet har upprättats i två likalydiga exemplar, som ska undertecknas av er båda. (Utrymme för att fylla i datum och namnunderskrifter ska finnas med i slutet av avtalet). Ett stycke bör även avse äganderätten där det framgår vem som äger saken samt hur saken får nyttjas, exempelvis att saken inte få säljas eller lånas ut på nytt av låntagaren och att saken ska vårdas på ett ansvarsfullt sätt. Ni kan även reglera i avtalet under vilka omständigheter som låneperioden kan anses upphöra. Därtill kan ni reglera när avtalet kan hävas, vilket exempelvis kan bli aktuellt om låntagaren har brutit mot något i avtalet.

En del i avtalet kan även avse hur ni ska hantera situationen om saken förstörs eller skadas. Vilka försäkringar och självrisker blir aktuella samt vem ska stå för det?  

För att ytterligare stärka att du är ägare av saken bör du som ägare inneha kvittot i ditt förvar. För att tydliggöra att du har betalat saken, kan du även göra ett kontoutdrag som förvaras tillsammans med kvittot, som visar att transaktionen för saken har skett från ditt konto och alltså stämmer överens med kvittot i fråga.

Den dagen saken återlämnas till dig bör ni även utforma någon typ av kvittens i två exemplar, så att det framgår att saken är återlämnad till dig. Det vill säga, en förklaring om att din särbo lämnar tillbaka saken, där datum och underskrifter från er båda finns med.  

Eftersom saken verkar ha ett högt värde och vara av betydelse för dig, rekommenderar jag att ni får hjälp av en jurist med att utforma låneavtalet innan eller i anslutning till att ni får hjälp med att upprätta era testamenten.