Hej,
Jag är textförfattare och sångare av ett musikalbum och har konflikter med min kompositör. Vi har inget kontrakt än. Jag har en semi-final version av alla låtar och tänkte fråga om jag får publicera det helt gratis på min Soundcloud konto och kreditera hans namn som kompositör? Får jag göra så utan hans permission om jag inte kommer att tjäna några pengar från albumet? Jag tänkte registrera verket på Stim efteråt och registrera hans namn som kompositör.

 

Hej och tack för din fråga!

Du har författat texten till och sjunger på ett musikalbum. En annan person har komponerat musiken. Du har betaversioner av låtarna. Ni har inte skrivit något kontrakt. Du vill lägga upp betaversionerna på Soundcloud. Din fråga, som vi förstår det, är om du får publicera låtarna utan kompositörens medgivande.

 

Vem har upphovsrätt och till vad?

Enligt 1 kap 1 § 1 p Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) har den som skapat ett musikaliskt verk upphovsrätt till detta. Om ett verk har två eller flera upphovsmän (vars bidrag inte utgör självständiga verk) tillkommer enligt 1 kap 6 § URL upphovsrätten dem gemensamt. De har dock rätt att var för sig ingripa mot intrång i upphovsrätten. Text och musik utgör två i förhållande till varandra självständiga verk, oavsett om de skapats såsom en enhet. Detta innebär att du har upphovsrätt till själva texten och sångmelodin, vilket medför att du har all rätt att t.ex. framföra en a capella-version av låten. Däremot så tillfaller upphovsrätten till den kombinerade produkten (text + sång + musik) er gemensamt, vilket innebär att ni endast tillsammans får förfoga över verket.

 

Vad innebär upphovsrätten?

Upphovsrätt innebär enligt 1 kap 2 § URL en uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik. Om du publicerar betaversioner av låtarna på Soundcloud gör du verken tillgängliga för allmänheten i enlighet med 1 kap 2 § 3 st URL, vilket du alltså inte har rätt att göra utan kompositörens tillstånd.

 

Vad händer om du förfogar över låtarna?

Skulle du förfoga över ert gemensamma verk på det beskrivna sättet utan kompositörens tillstånd utnyttjar du verket i strid mot URL och riskerar då bli skyldig att enligt 7 kap 54 § URL betala skälig ersättning till kompositören för nyttjandet. Om du gör det uppsåtligen eller av oaktsamhet måste du vidare enligt 7 kap 54 § 2 st URL även betala ersättning för den ytterligare skada som intrånget eller överträdelsen har medfört. Ytterst riskerar du även straffrättsligt ansvar för upphovsbrott enligt 7 kap 53 § URL. Att du inte kommer att tjäna pengar på publicerandet har ingen betydelse i det här sammanhanget. Inte heller spelar det någon roll att du i framtiden kommer registrera verket på Stim och registrera honom som kompositör.

 

Sammanfattande slutsatser

Som vi ser det riskerar du bryta mot URL om du publicerar betaversionerna på Soundcloud utan kompositörens tillstånd, vilket ytterst skulle kunna föranleda skadeståndsskyldighet och straffansvar. Vi rekommenderar att du försöker komma överens med kompositören. Det vore även bra om ni försöker skriva ett kontrakt tillsammans eftersom det är en fördel i bevishänseende.