Utländsk kvinna har åkt till Norge på turistvisum (1 månad) för att hälsa på sin bror. Det är 3 år sedan nu som hennes visum gick ut där och därefter levt där utan uppehållstillstånd.

För 6–12 månader sedan så träffade hon en man som är svensk medborgare, och för 1 månad sedan så gifte de sig borgerligt i Sverige

Hon har inte sökt uppehållstillstånd i Sverige ännu men vill göra detta. De har dock läst på Migrationsverkets hemsida att man inte kan söka uppehållstillstånd om man redan befinner sig i Sverige utan att hon i så fall måste åka tillbaka till utlandet.

Hon undrar vilka regler som gäller, om det finns något undantag, eller andra sätt att kringgå detta?

Vad händer med henne om hon går till migrationsverket och söker uppehållstillstånd?

 

 

 

Hej och tack för din fråga!

 

Kort om uppehållstillstånd

 

När man är gift med någon som är bosatt i Sverige och har uppehållstillstånd här så har man som utgångspunkt en godtagbar grund för att själv kunna få uppehållstillstånd, Utlänningslagen 5 kap. 3 § 1 st. 1 p.

 

Om Migrationsverket kan visa på att man medvetet lämnat oriktiga uppgifter eller låtit bli att berätta något som är viktigt för frågan om man skall få uppehållstillstånd eller ej så kan man dock vägras uppehållstillstånd. Detsamma gäller om Migrationsverket kan visa på att man ingått äktenskapet för skens skull, med enda syfte att man ska kunna få uppehållstillstånd,Utlänningslagen 5 kap. 17a § 1 st. 1-2 p. och rättsfallet MIG 2013:14.

 

Vad finns det för möjligheter att söka uppehållstillstånd från Sverige?

 

Huvudregeln vad gäller att söka uppehållstillstånd är den att man skall ha ansökt om och blivit beviljad detta innan man rest in i Sverige, Utlänningslagen 5 kap. 18 § 1 st.

 

Det finns undantag till den här huvudregeln, och det undantag som hade kunnat bli aktuellt i ditt fall är det i Utlänningslagen 5 kap. 18 § 2 st. 5 p. För att detta skall vara aktuellt så krävs till att börja med att man har en stark anknytning till en person i Sverige, t.ex. en make, Utlänningslagen 5 kap. 3 § 1 st. 1 p.

 

För att man skall kunna använda sig av undantaget i 18 § krävs dessutom att det inte skäligen kan krävas att man reser till ett annat land för att göra ansökan där.

Skälighetskravet är högt ställt vilket framgår av Migrationsdomstolens domar. I ett fall har en kvinna som varit gravid och haft maken bosatt i Sverige fått söka uppehållstillstånd trots att hon redan rest in i landet, MIG 2006:8. I ett annat fall så har en man som haft maka och barn i Sverige inte getts tillstånd att söka uppehållstillstånd från Sverige, MIG 2007:11. I lagens förarbeten framhålls att enbart det faktum att man är gravid inte automatiskt innebär att undantaget blir tillämpligt. Undantagsregeln verkar i övrigt främst ha tillämpats i fall då det finns stora svårigheter att söka uppehållstillstånd från hemlandet, t.ex. då det är svårt att få utresetillstånd eller pass.

 

Gemensamt för de rättsfall vi har hittat är att det har krävts någon extra beaktansvärd omständighet för att man undantagsvis ska få söka uppehållstillstånd från Sverige.  Det är ett snårigt område och det är svårt att slå fast några riktlinjer för exakt vad som krävs men vi kan konstatera att enbart det faktum att ett gift par inte vill vara ifrån varandra sannolikt inte räcker till.

 

Reglerna ser ut såhär eftersom tanken är att man inte ska hamna i ett bättre läge om man kommit hit utan tillstånd jämfört med de som i enlighet med reglerna söker från sitt hemland.

Vad som kan utläsas från några av Migrationsöverdomstolens domar är att om man uppehållit sig illegalt i Sverige är det en omständighet som kan tala emot att bevilja undantag, se bl.a. rättsfallen MIG 2009:2 och MIG 2007:59.

 

 

Vad innebär det att en vistelse i Sverige är illegal?

 

En utlänning som vistas i Sverige i mer än tre månader ska ha uppehållstillstånd enligt Utlänningslagen 2 kap. 5 §. AvUtlänningsförordningen 4 kap. 1 § framgår dock att även tiden då man befunnit sig i en annan Schengenstat ska räknas in då man beräknar denna vistelsetid. Norge är en del av Schengenområdet och därför kommer alltså din tid där räknas med. Det innebär att den tid du anses ha uppehållit dig i Sverige överskrider den tillåtna perioden. Din vistelse i Sverige kommer därför anses vara illegal.

 

Den som befinner sig i Sverige utan tillstånd och inte heller har sökt tillstånd kan enligt Utlänningslagen 20 kap. 1 § dömas till böter.

 

Påverkar en illegal vistelse i Sverige chanserna att få uppehållstillstånd om ansökan görs från utlandet?

 

Uttalanden i lagens förarbeten kan tolkas som att illegal vistelse i landet inte är något som kommer påverka bedömningen av en ansökan om uppehållstillstånd som är gjord från utlandet, om det slutar med att man måste åka tillbaka dit och söka uppehållstillståndet därifrån, se prop. 1999/2000:43 s.58.