Hej . Vi undrar om man kan sälja sitt fritidshus som vi bor i året runt till våra barn för en krona? Vi har stora skulder och kronofogden kommer antagligen utmäta vårt hus för eller senare. Det är skulder från då jag hade firma.

Hejoch tack för din fråga!

En förutsättning för att ditt fritidshus ska kunna utmätas är att du står som ägare till det. Genom att överlåta huset till dina barn kan en utmätning av huset inte ske, vilket följer av utsökningsbalkens 4 kap 24 §. Kronofogden blir alltså genom överlåtelsen förhindrade från att utmäta huset för dina skulder. 

Emellertid kan allt förändras om du blir försatt i personlig konkurs. Detta sker genom en ansökan till tingsrätten av en fordringsägare (eller kronofogden). En förutsättning för personlig konkurs är att du har så stora skulder att du inte kan betala dem inom en överskådlig framtid. Om du försätts i personlig konkurs förlorar du rådighet (kontroll) över alla dina tillgångar och en förvaltare kommer reda ut alla dina skulder och tillgångar i ett konkursbo. 

Förvaltaren har, i syfte att motverka kringgående av exekutionslagstiftningen, möjligheten att företa en s.k. ”återvinning”. Det innebär att förvaltaren under vissa förutsättningar kan återvinna egendom d.v.s. att egendomen åter kommer i ditt konkursbos ägo. Har en återvinning skett kan egendomen åter tas i anspråk för gäldenärens skulder.  

Om man säljer egendom till ett för billigt pris föreligger i regel förutsättningar för att återvinna egendomen. Det finns således en risk att fritidshuset återvinns och ändå tas i anspråk för dina skulder, men en förutsättning är givetvis att du ens kan bli försatt i konkurs först.