Hej!
Jag har flyttat in i en helt nybyggd och nyinköpt lägenhet från Riksbyggen. Lägenheten har en uteterrass med fast monterad terrassmarkis i husfasaden. Klart är att föreningen ansvarar för terrassgolvet (byte i underhållsplanen?) och jag själv löpande för underhållet. Vad gäller ansvaret för den fastmonterade och befintliga(inget tillval från min sida) terrassmarkisen och terrasslamporna i fasaden?

 

Hej och tack för din fråga!

Underhållsansvaret för en bostadsrätt regleras i 7 kap 4 och 12 §§ bostadsrättslagen (BRL). 7 kap 4 § BRL stadgar att föreningen är skyldig att hålla lägenheten, huset och marken i gott skick i den mån ansvaret enligt 12 § inte åligger bostadsrättsinnehavaren. Av 7 kap 12 § BRL följer att innehavaren på egen bekostnad ska hålla lägenheten i gott skick, om inte annat föreskrivs i stadgarna eller av styckena 2-5 i ovan nämnda paragraf. Inget av dessa undantag är dock tillämpliga i ditt fall. Huvudregeln är alltså att det är innehavaren som bär underhållsansvaret för sin lägenhet, det s.k. inre underhållsansvaret. Någon närmare förklaring till vad som räknas till lägenheten respektive huset i övrigt anges inte. I regel bör dock golv, väggar, tak, fönster samt inner- och ytterdörrar anses höra till lägenheten.

Av förarbeten samt litteratur framgår att lagstiftarens avsikt är att det ska åligga föreningarna att i stadgarna närmare precisera hur ansvarsfördelningen ska se ut. Ansvarsfördelningen får dock inte genom stadgarna ändras till innehavarens nackdel. I hovrättsmålet T 9101-11 ansåg domstolen att ett stadgande som föreskrev att bostadsrättshavaren också hade ansvar för balkong/mark/uteplats inte var en sådan otillåten utvidgning av bostadsrättsinnehavarens underhållsansvar. Domstolen menade att det var en enligt lagstiftaren avsedd precisering av ansvarsfördelningen mellan innehavare och förening. Stadgarna skulle därför i det fallet vara avgörande för ansvarsfördelningen.

Beroende på vad som står i din bostadsrättsförenings stadgar kan alltså, utifrån vad som nämnts ovan, underhållet av terrassmarkisen och terrasslamporna vara ditt ansvar. Om stadgarna däremot inte föreskriver något om hur ansvarsfördelningen ser ut gällande markisen och lamporna, gäller huvudregeln att du endast ansvarar för det inre underhållet (jfr 7 kap 12 § BRL). Därför borde markisen och lamporna tillhöra bostadsrättsföreningens underhållsansvar. Det rör sig dock om en gränsdragningsproblematik, så vi kan inte vara helt säkra på det.