Hej!

Jag köpte en TV hos X i slutet av november 2013. Eftersom att jag inte fick min HDMI sladd att fungera gick jag tillbaka till butiken i början av maj 2014. Sladden fungerade med deras TV:apparater och butiksbiträdet sa att det är HDMI-porten på min TV som är sönder. Han sa att jag själv måste komma in med TV:n och sen även hämta den när den kommer tillbaka från reparatören.

Mina frågor är följande:
Vad säger lagen om reklamation när varan har varit trasig redan när den köptes? Har jag inte rätt att få en ny?
Vad säger lagen om att jag som köpare måste stå för frakt fram och tillbaka? Som student utan bil är det nästan omöjligt för mig att göra det.

 

Hej och tack för din fråga!

Felet på TV:n

Konsumentköplagen (KkL) sätter upp ramarna för köp som vi konsumenter gör och är alltså den tillämpliga lagen gällande köpet av din TV. 16 § 1 st KkL säger att varan ska stämma överens med vad som följer av avtalet, gällande bl.a. kvalitet och andra egenskaper. 16 § st 3 p 3 KkL säger även att det finns fel i varan om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta.
När man köper en ny TV från en butik ska man med fog kunna förutsätta att alla TV:ns funktioner fungerar och gör de inte det, utan är trasiga, så föreligger alltså fel. Enligt 20a § KkL ska ett fel, om detta fel upptäcks inom 6 månader efter att köparen fått varan anses ha funnits redan när varan fortfarande fanns i butiken. Eftersom du köpt din TV i slutet av november och upptäckt felet i början av maj, och dessutom varit i kontakt med butiken om detta så ska felet anses ha funnits redan när TV:n fortfarande fanns i butiken.

23 § KkL säger att köparen får åberopa att det finns fel på varan om detta görs inom skälig tid efter det att felet upptäckts eller inom skälig tid efter att man borde ha upptäckt felet. Detta innebär att du får lämna reklamera din TV om du informerat butiken om felet inom skälig tid. Lagen säger att skälig tid åtminstone är 2 månader efter att felet upptäckts. Nu har ju du även varit i kontakt med butiken som verkar ha gått med på att du lämnar in TV:n för att kontrollera vad som är felet. Om reklamationen skett inom skälig tid, vilket verkar vara fallet i din situation, så har du rätt att kräva att butiken avhjälper felet genom att du antingen får en ny TV eller att butiken skickar TV:n på reparation se 26 § 1 st KkL . Detta gäller enligt paragrafen om felet kan avhjälpas utan oskälig kostnad för butiken. Vad som är en oskälig kostnad avgörs bl.a. genom att man tar hänsyn till vilken betydelse felet har, vilket värde varan skulle ha om den var felfri. Om det skulle anses innebära en oskälig kostnad för butiken så har du rätt till prisavdrag eller att häva köpet och då få dina pengar tillbaka se 28 och 29 §§ KkL.

Transporten av TV:n

Gällande transporten av Tv:n så finns det inte reglerat i KkL vad som ska gälla. Det framgår av 26 § 3 st KkL att ett avhjälpande av fel ska ske utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen. Av förarbetena till lagen sägs att köparen själv ska transportera mindre varor tillbaka till butiken. Om det däremot gäller tyngre eller skrymmande föremål så ska säljaren hämta varan. Det framgår även av förarbetena att om köparen själv ska transportera varorna tillbaka till butiken så ska denne få sina kostnader ersatta av säljaren för detta, detta hänförs till 26 och 27 §§ KkL. Mot detta talar dock att om kostnaden för säljaren blir oskäligt betungande så kan denne slippa att avhjälpa felet, detta framgår av26 § 1 st KkL .

Slutligen kan sägas att du har rätt till skadestånd för eventuella olägenheter du får utstå genom att transportera TV:n till butiken. Exempelvis kostnad för taxi och eller utebliven inkomst, 30 § KkL.