Hej! Jag undrar vad det finns för lagstöd eller liknande som gör så att t.ex. ishockeyspelare som slåss brutalt med varandra inte döms i en civil domstol?

 

Hej och tack för din fråga!

Din fråga gäller vad det finns för lagstöd eller liknande som gör att vissa personer slipper straff för misshandel.

För att en handling ska utgöra ett brott krävs att den är brottsbeskrivningsenlig, vilket betyder att villkoren i en brottsbestämmelse i Brottsbalken (BrB) måste vara uppfyllda. Det innebär att en handling bara kan utgöra misshandel om villkoren för misshandel i BrB är uppfyllda, se villkoren här. Förutom att villkoren ska vara uppfyllda får det inte finnas en rättfärdigande omständighet som leder till att gärningen ändå blir tillåten.

En sådan rättfärdigande omständighet som skulle kunna rättfärdiga (tillåta) den typen av misshandel som din fråga behandlar är samtyckesbestämmelsen i 24 kap 7 § (BrB). Bestämmelsen innebär att en gärning inte kan anses utgöra ett brott om ett giltigt samtycke föreligger från den som utsätts för gärningen.

Ett giltigt samtycke föreligger om:

1) den som utsätts för gärningen har samtyckt till (accepterat) gärningen,

2) samtycket fanns vid tidpunkten för gärningen och under hela dess utförande,

3) den samtyckande har rätt att bestämma över den egna kroppen

4) den samtyckande har förmåga att förstå innebörden av gärningen

5) samtycket har lämnats frivilligt och under insikt om relevanta förhållanden och

6) samtycket är allvarligt menat.

Om det är fråga om ringa misshandel, 3 kap 5 § BrB, blir samtycket giltigt om de ovan nämnda villkoren är uppfyllda. Domstolen har dock fastställt att grov misshandel, 3 kap 6 § BrB, aldrig kan rättfärdigas genom samtycke, se NJA 1993 s.553.

I fråga om normalgraden av misshandel är läget dock oklart. Man får då göra en bedömning av typen av skada, fara för ytterligare skada, gärningsmannens syfte och gärningens sociala värde.

Förutom det lagstadgade stödet för rättfärdigande av en gärning finns även den oskrivna ansvarsfrihetsgrunden om social adekvans. Social adekvans leder till att gärningen inte bedöms utgöra ett brott om handlingen anses accepterad av samhället. Regelns syfte är att ge domstolarna ett medel att rädda systemet från fällande domslut där det framstår som orimligt eller oavsiktligt att döma någon till ansvar. Social adekvans tillämpas främst inom sport och innebär att alla gärningar som uppkommer inom ramen för ett frivilligt deltagande i sporten är tillåtna om de följer spelets regler och i övrigt kan anses vara tillåtna risktaganden. Förenklat kan man säga att ishockeyspelarna som du nämner i ditt exempel har samtyckt till ett visst mått av misshandel som en accepterad och förväntad del av sporten.