Hej. Undrar hur skadeståndslagen tillämpas. Föll och skadade mig på trottoar pga. lågt nedhängande grenar och uppresta betongplattor i trottoarbeläggningen. Ambulansfärd, hopsydd panna, skadad axel, revben och trasiga glasögon.

Trafikkontoret avvisar mitt krav på ersättning då de inte hade kännedom om tillståndet på platsen?

Om de hade haft kännedom om riskerna borde det ju vara avspärrat och då uppstår ju ett moment 22 i deras resonemang? Vid avspärrning beträder en ju knappast platsen eller få stå sitt kast. Nu har ju olyckan inträffat pga. av bristande skötsel, vad händer då?

 

Hej och tack för din fråga!

 

Precis som du skriver i din fråga kan skadeståndslagen vara tillämplig på dina skador. Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada ersätta skadan. Skadeståndsansvar inträder som huvudregel vid faktiska handlingar, men kan också uppstå till följd av underlåtenhet att handla. Det som man måste ta ställning till i ditt fall är om det för Trafikkontoret fanns en skyldighet att handla för att förebygga den här typen av olyckor och att de därmed, genom att underlåta att göra något åt situationen, har agerat vårdslöst.

Städning av gator, hantering av träd på allmänna platser etc. hör vanligen till ett trafikkontors uppgifter. Det bör alltså ha funnits en handlingsskyldighet för Trafikkontoret att i fall som dessa spärra av området alternativt sätta upp varningsskyltar. För att Trafikkontoret ska kunna ställas till ansvar måste dock underlåtenheten ha varit vårdslös. Det är då upp till dig som skadelidande att visa att Trafikkontoret insåg eller borde insett risken för den typen av skada som inträffat. Det spelar alltså ingen roll om Trafikkontoret faktiskt inte visste om situationen på platsen om de borde ha insett risken och trots det inte vidtagit åtgärder.