Hej

Min far gick bort för 2,5 år sedan. Bouppteckning är gjord och arvskifte är klart.
vi har dock inte bytt ägare till ett 4-hjulsfordon som alltså står kvar på dödsboet.
I mitten av februari fick jag brev från Trafikförsäkringsföreningen (TFF) med krav på drygt 2500 kr p.g.a. utebliven betalning av försäkring sedan slutet av
oktober 2014 då försäkringsbolaget sade upp försäkringen. Vi har inte ändrat adress till dödsboet då vi har behållit fastigheten och tömmer regelbundet posten iallafall minst var 14:de dag. 
Vid kontakt med försäkringsbolaget säger man att man skickat avi, påminnelse och uppsägning. Vi har dock inte fått något av dessa brev, följaktligen skickas kravet vidare till TFF som sedan också skickat krav till dödsboadressen, men fått detta i retur. Därefter fick TFF adress från bouppteckningen och skickade kravet vidare till mig. Jag har försökt få reda på postens ställning, men man hänvisar till generella regler. Jag har efter detta begärt nytt registreringsbevis från Transportstyrelsen för att ändra ägare till fordonet, men det skickas till dödsboets adress och har inte delats ut och de har inte fått det i retur.

Vart vänder jag mig får att ställa krav? Inte så mycket för kostnaden men principen tycker att posten uppför sig väldigt oseriöst.

 

Hej och tack för din fråga!

 

Som vi förstår ditt ärende har en utebliven betalning av trafikförsäkringspremie lett till att försäkringen blivit uppsagd och hänskjutet till Trafikförsäkringsföreningen (TFF) som återkommit med en trafikförsäkringsavgift för oförsäkrat fordon. Att betalning inte har inkommit till försäkringbolaget beror enligt dina uppgifter på att premieavier, påminnelser och uppsägningsmeddelandet aldrig kommit fram till dig och du undrar därmed om det är någon som kan ställas till svars för det inträffade.

Trafikförsäkring och TFF

Till att börja med måste ett motordrivet fordon (som inte är avställt) enligt lag ha en trafikförsäkring. Om ditt fordon är oförsäkrat, men inte avställt, har TFF en laglig rätt enligt  1 § Trafikskadelagen att ta ut en trafikförsäkringsavgift av dig som ägare.

Avgiften tas ut för varje dag som fordonet är oförsäkrat, och den är betydligt högre än en vanlig försäkringspremie och beror på fordonets storlek.

Det kravbrev som ålagts dig är ett sådant krav som TFF genom lag har rätt att kräva ut från den dagen fordonet blivit oförsäkrat.

Vad som är intressant i ditt fall är att du inte tagit del av uppsägningen av försäkringen, vilket gör att kravet från TFF till viss del kan vara obefogat.

Som en allmän juridisk princip gäller att uppsägning liksom andra s.k. påbud aldrig får verkan innan påbudet kommit mottagaren tillhanda. Detta gäller i princip även i ditt fall vilket vi ska redogöra för nedan.

Uppsägning av försäkring

Om en försäkringspremie inte är betalad i tid och dröjsmålet inte är av mindre betydelse får försäkringsbolaget säga upp försäkringen i enlighet med 5 kap 1 § Försäkringsavtalslagen. Som försäkringstagare är du emellertid fortfarande försäkrad fram till dess att uppsägningen från försäkringsbolaget trätt i kraft. För att du ska bli uppsagd en försäkring åligger det försäkringsbolaget att meddela dig, som försäkringstagare, att din försäkring kommer att upphöra, i förevarande fall p.g.a. utebliven betalning av försäkringspremie (s.k. premiedröjsmål). Uppsägningen ska sändas till dig som försäkringstagare och får verkan 14 dagar efter den dag då den avsändes från försäkringsbolaget, om du inte dessförinnan genomfört din inbetalning.

Att dröjsmål kan bero på att premieavin inte har nått dig som försäkringstagare, t.ex. genom störningar med posten, hindrar inte i sig att försäkringen sägs upp eftersom tiden för uppsägning räknas från den dagen uppsägningen skickas från försäkringsbolaget. Uppsägningen ligger emellertid på försäkringsbolagets risk, s.k. postrisk. Det innebär att uppsägningstiden förskjuts om du som försäkringstagare gör sannolikt att meddelandet försenats eller kommit bort på grund av omständigheter som du inte har kunnat råda över, såsom att den bortkommit i posten eller lämnats till fel adressat.

Om du som försäkringstagare kan visa att förseningen förekommit p.g.a. omständigheter som du inte kunnat råda över får uppsägningen av försäkringen verkan tidigast en vecka efter att den kommit dig tillhanda, oavsett hur sent den kommit fram till dig. När det, som i ditt fall, gäller uppsägningar på grund av premiedröjsmål finns det däremot en gräns på tre månader. Det innebär att efter tre månader blir försäkringen uppsagd oavsett om den kommit dig tillkänna eller inte. Att reglerna är annorlunda vid uppsägning p.g.a. premiedröjsmål beror på att försäkringstagare bör veta om sina förpliktelser och ska inte kunna gömma sig från betalning och samtidigt vara försäkrad. Det åligger därmed försäkringstagaren en upplysningsplikt gentemot försäkringsbolaget att meddela om uteblivna avier.

Du skall alltså ha gjort sannolikt både att meddelandet om uppsägning inte kommit fram i tid och att detta berott på förhållanden som du inte kunnat råda över. Därav måste du alltså komma med viss utredning till försäkringsbolaget som befrämjar dina påståenden.

Som vi förstår dig sades försäkring upp p.g.a. premiedröjsmål i slutet av oktober 2014. Det innebär enligt ovan sagda att uppsägningen möjligtvis kan börja gälla från i slutet av januari 2015, dvs. tre månader efter ordinarie uppsägning. Det innebär vidare att det kravbrev som ålagts dig från TFF på ca 2500kr kan komma att påtagligt reduceras då avgift från TFF tas ut på icke-avställda fordon som inte är försäkrade, vilket fordonet i förevarande fall möjligen blev först i januari i år.

Vi rekommenderar dig att höra av dig till posten och anmäla den förkomna posten och samtidigt höra av dig till försäkringsbolaget och berätta om din situation. Som nämnt ovan behöver du en egen särskild utredning som förtydligar din rätt i förevarande fall. Då posten inte sällan är friskrivet ansvar för förkommen post åligger risken på avsändaren, dvs. ditt försäkringsbolag och det är därför till dem du bör vända dig.