Hej!

Jag skulle vilja skriva ihop ett testamente, och skulle vilja ha lite tips. Jag är ensamstående med två döttrar, så arvssituationen är väl tämligen okomplicerad.
Jag skulle vilja formulera testamentet så att om mina döttrar säljer fastigheten efter min död, så ska de pengarna också vara enskild egendom i äktenskap, liksom om de pengarna satsas i en annan bostad/investeras i något annat.

 

Återkoppling av Juristresursen

Hej och tack för din fråga!

Regler om upprättande av testamente finns i Ärvdabalken (1958:637), (ÄB). Förutom att du som testator (den som upprättar testamentet) ska vara behörig att förordna över kvarlåtenskapen, finns några formkrav som måste vara uppfyllda för att testamentet ska bli juridiskt bindande. Testamentet ska som huvudregel upprättas skriftligen. Ett ytterligare krav för att det ska vara giltigt är att det skriftliga testamentet ska undertecknas av dig som testator i närvaro av två vittnen. Vittnena ska vid tillfälle då båda är närvarande bestyrka testamentet med sina namn och vara medvetna om att det är ett testamente de styrker. I ÄB 10:4 st. 1 anges förutsättningar för att man ska få vara vittne och i samma bestämmelse görs en uppräkning av personer som inte är behöriga att vittna. Det är därför viktigt att Du försäkrar dig om att vittnena inte faller under någon av de uppräknade personkategorierna. Vidare får inte heller den som anges som testamentstagare, dvs. dina döttrar, i testamentet vara vittne, se ÄB 10:4 st. 2. Du kan läsa mer om regler för upprättande av testamente i ÄB kap. 9-10.

Som vi förstått det är du ensamstående och vill att all din kvarlåtenskap, avkastning därav, samt fastigheten ska ärvas till lika delar av dina två döttrar. Du som testator kan och har rätten att bestämma över din kvarlåtenskap, vem som ska ha den och hur den ska bevaras. Du har därför möjligheten att bestämma att det dina döttrar ärver från dig, ska förbli deras enskilda egendom. Du ska därför i ditt testamente uttrycka att det är din vilja och vi förutsätter att du är införstådd i vad ”enskild egendom” innebär och vad det får för konsekvenser. Men kortfattat innebär det att sådan egendom inte kommer att ingå i en eventuell framtida bodelning mellan dina döttrar och eventuella makar på grund av skilsmässa eller dödsfall. Det viktiga är du ger uttryck för detta i ditt testamente så klart som möjligt för att undvika tvister i framtiden.

Det är även möjligt för dig att uppställa villkor om att vad som träder i den enskilde egendomens ställe, också ska förbli enskild egendom. Det som träder i fastighetens ställe kallas då för surrogat. Detta innebär att om den enskilde egendomen säljs blir pengarna makens enskilda egendom. Att även sådan egendom ska förbli enskild presumeras även i ÄktB 7:2 p. 6, men det är naturligtvis ändå bra att Du som testator tydliggör detta. När det gäller avkastning av enskild egendom är dock presumtionen att den blir giftorättsgods om inget annat är föreskrivet, se ÄktB 7:2 st. 2. Det är därför nödvändigt att du med ett villkor uttrycker ett förbehåll för att även avkastningen ska ses som enskild egendom.

Som ovan nämnts är utgångspunkten att vad som träder i den enskilda egendomens ställe också förblir enskild egendom. Vid en försäljning blir alltså pengarna arvtagarens enskilda, liksom vad som införskaffas för dessa. Om exempelvis ett hus förvärvas helt och hållet för pengar som utgör enskild egendom, bör huset bli enskild egendom. Däremot kan situationen bli en annan om huset köps för både pengar som är enskild egendom och pengar som inte är det. Då kan egendomen få en blandad karaktär (egendomen blir delvis enskild egendom) om den förvärvas med både pengar som är enskild egendom och pengar som inte är det. Men rättsläget inom detta område är inte helt klart.

Om någon av dina döttrar skulle avlida före dig, är huvudregeln inom arvsrätten att arvet går vidare till nästa steg, dvs. till din dotters arvtagare eller går över till den testamentstagare som är i livet. Men även om lagen är sådan skadar det inte att du ändå förtydligar det i ditt testamente.

Testamente är en viktig angelägenhet och för att du ska vara säker på att det blir precis som Du vill, råder vi dig ändå att ta kontakt med en familjejurist för att säkra din kvarlåtenskaps framtid.