Hej. Jag bor i en äganderättslägenhet. I huset är det blandat hyreslägenheter och äganderätts. Ovanför mig är det en hyreslägenhet där det i december 2015 flyttade in en invalid  (hjärnskada) han ylar och skriker dygnet runt han har vårdare dygnet runt som i sin tur för oväsen. Jag har kontaktat hyresvärden och kommunen de säger att en förändring är på väg, hyresgästens sovrum ska ljudisoleras. På 2 månader har jag fått sova max 2 hela nätter. Jag mailade kommun och hyresvärd om ett skadestånd för 6 dagar sedan jag har inte fått något svar än. Hur ska jag gå till väga? 

Hej och tack för din fråga!

Hyresgästens ansvar regleras enligt 12 kap, Jordabalken (JB), ibland kallad Hyreslagen. En hyresgäst ska visa hänsyn för sin omgivning och inte utsätta sina grannar för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller försämra deras bostadsmiljö på ett sätt som ”skäligen inte bör tålas”, 12 kap, 25 § 1 st. JB. När man bedömer huruvida en viss störning ska tillåtas eller inte utgår man ifrån en allmän uppfattning, ingen hänsyn tas därmed till att den utsatta grannen är särskilt känslig.

Om sådana otillåtna störningar sker ska hyresvärden meddela den störande hyresgästen att upphöra med det, samt kontakta socialnämnden. Om störningen anses vara allvarlig kan dock hyresvärden säga upp kontraktet utan tillsägelse, 12 kap. 25 § 2-3 st. JB. I förarbetena har en störning ansetts vara allvarlig om en tillsägelse inte kommer leda till rättning och störningarna är outhärdliga, exempelvis om hyresgästen inte klarar av eget boende pga. psykisk störning (prop. 1992/93:115 s. 21). Det har då ansetts lämpligt att hyresgästen borde skiljas från lägenheten av hyresvärden genom 12 kap. 42 § 1 st. 7 p. JB.

Reglerna ovan gäller mellan hyresgäster och hyresvärden. Som boende i ägarlägenhet anses man snarare vara vanlig granne och saknar då direkta sanktionsmöjligheter gentemot hyresgästen. Det är de vanliga grannrättsliga reglerna i 3 kap. JBsom då blir aktuella. 

Om en granne vill ansöka om skadestånd med anledning av störning i en grannfastighet är det däremot 32 kap. Miljöbalken (MB) som används. Enligt 32 kap 3 § 1 st. 6 p. MB innefattar buller en störning, alltså allt oönskat ljud som medför risk för skada. Störningen ska ha orsakat personskada, 32 kap. 1 § MB, vilket det kan argumenteras för att sömnstörningar är. Det ska dessutom finnas ett orsakssamband mellan skadan och störningen.

Slutligen krävs det att störningen sker genom uppsåt eller vårdslöshet vilket kan vara svårt att bevisa pga. den störandes psykiska störning. Om det inte går att visa på uppsåt eller vårdslöshet krävs det att störningen inte skäligen bör tålas med hänsyn till förhållandena på orten eller dess allmänna förekomst under liknande förhållanden, 32 kap. 1 § 3 st. MB. Regeln diskvalificerar vissa typer av störningar som sker utan uppsåt eller vårdslöshet och är mer eller mindre oundvikliga i på vissa platser, exempelvis trafikbuller i ett industrisamhälle. Personskador verkar dock vara sådana skador som man inte skäligen bör tåla oavsett var man bor, vilket i så fall innebär att kravet på uppsåt eller vårdslöshet faller bort. Det kan dock diskuteras om det inte kan ses som vårdslöst av hyresvärden att hyra ut lägenheten med vetskap och hyresgästens sjukdom, utan att först vidta åtgärder som exempelvis ljudisolering.

När det kommer till frågan om det går att polisanmäla störningen är det brottsrubriceringen ofredande4 kap. 7 § Brottsbalken, som ligger närmast till hands. Det krävs dock ett direkt uppsåt från den som stör, vilket kan vara väldigt svårt att bevisa hos en person med den typ av psykisk störning som du beskriver.

En skadestånds- eller polisanmälan kan föra med sig en lång, osäker och ibland kostsam process. I första hand bör ni alltså försöka få hyresvärden att agera, det är den personen som har ansvaret över sina hyresgäster. Du skriver att du redan skickat in en ansökan om skadestånd vilket kan följas upp av ytterligare anmälningar om det inte händer något. Det kan vid en sådant påpekande vara bra att hänvisa till de lagregler vi ovan har redovisat för.