Min far har avlidit. Han och hans sambo ägde ett hus ihop. Inga samboavtal. Nu efter hans död, vad ska jag betala? Exempelvis ringde sambon en rörmokare – ska jag betala halva fakturan? Nu när huset säljs och sambon flyttar – ska jag betala halva flyttstädningen? Eller är det sambon som bott i huset som står för flyttstädning?

Hej och tack för din fråga!

Vi har uppfattat din fråga som att den gäller vilka betalningsskyldigheter du har som arvtagare till din fars kvarlåtenskap. Då vissa omständigheter inte framgår av din fråga så kommer vi nedan redogöra för vad som gäller i två olika situationer beroende på om arvskifte har skett eller inte.

Först och främst så förutsätter vi i båda nedanstående situationerna att bouppteckning har upprättats enligt 20 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB) och lämnats in till Skatteverket enligt 20 kap 8 § ÄB. Dessutom att eventuell bodelning har skett mellan din far och hans sambo om denne begärde det enligt 23 kap 1 § ÄB. Vi förutsätter också att du är eller ska bli samägare med sambon om 50 % var i huset och att sambon inte är eller har varit dödsbodelägare.

Om du var den enda arvtagaren skedde arvskiftet genom inskickandet av bouppteckningen. Dödsboet är då upplöst och du är att anse som hälftenägare.

1. Om försäljningen av huset sker efter arvskifte och när du har inträtt som delägare:

Om du har inträtt som delägare, samäger du och sambon fastigheten enligt samäganderättslagen(SägL). Du skriver att inga samboavtal finns så vi antar att det inte heller finns några andra avtal mellan din far och sambon. Samäganderättslagen är till stor del dispositiv och går att avtala bort. Vid avsaknad av sådana avtal gäller lagen.

Huvudregeln enligt 2 § SägL är att beslut gällande förfogande över fastigheten i dess helhet eller dess förvaltning måste tas gemensamt av delägarna. Dock får en delägare enskilt vidta en åtgärd om den är nödvändig eller brådskande. Exempel på sådant är att skydda fastigheten från förstörelse eller värdeförsämring. Eftersom vi inte har någon information om vad det var för arbete rörmokaren utförde är det svårt för oss att säga om det var en nödvändig eller brådskande åtgärd. Om det var en sådan åtgärd är du som delägare skyldig att enligt 15 § SägL dela kostnaden med sambon. Är det inte en sådan åtgärd har du ingen skyldighet att betala. 

Som vi förstår det har det också gemensamt beslutats om en försäljning av fastigheten. En flyttstädning är ingen nödvändig eller brådskande åtgärd enligt 2 § SägL och inget som måste ingå vid försäljningen av ett hus. Det är således en kostnad som måste beslutas gemensamt av båda delägarna. Om detta beslutats ensidigt av sambon har du ingen skyldighet att betala. Har ni däremot kommit överens om att flyttstädning ska ske av fastigheten är ni båda skyldiga att betala enligt 15 § SägL. Det är inte automatiskt den som bor i huset som står för kostnaderna utan den som ingår avtalen.

2. Om försäljningen av huset är en del av avvecklingen av dödsboet och du inte inträtt som delägare än:

Ett dödsbo är en egen juridisk person som består av den avlidnes tillgångar och skulder. Dödsboet består fram till dess att arvskiftet sker. I det här fallet är dödsboet samägare med din fars sambo till fastigheten. Det innebär att samäganderättslagen (SägL) är tillämplig på förhållandet. Samma huvudregel gäller då för dödsboet som delägare som ovan beskrivits för dig. Beroende på vad för slags arbete rörmokaren utförde kan det vara sådan som sambon kan vidta ensidigt men ändå kräva in halva betalningen från dig enligt 2 § SägL Samma sak gäller även flyttstädningen. Är det något sambon vidtagit på egen hand finns ingen betalningsskyldighet då samtycke hade krävts enligt 2 § SägL Är det däremot något både dödsboet och sambon varit överens om är det en kostnad som delas på båda enligt 15 § SägL.

Skulder som boet ådrar sig, tillsammans med de skulder den avlidne hade vid tiden för dödsfallet, måste få täckning innan arvtagarna kan få någon utdelning. Det innebär att dödsboet täcker sina skulder innan du får utdelning från försäljningen. Denna kostnad kommer att tas från dödsboets del av köpeskillingen. 

Beroende på hur situationen ser ut sker alltså något av följande, men resultatet blir egentligen detsamma. Antingen få dödsboet utdelning för sina ådragna skulder först vilket innebär en något mindre försäljningssumma till dig, eller så om du redan är hälftenägare så får du halva köpeskillingen, men är skyldig att betala hälften av skulderna. Om skulderna enligt vad ovan utretts är sådana du är skyldig att betala vill säga.