Hej. Min brors fru har bakom min & min mors rygg betsällt tid för en demensutredning på min mor. Det kom ett brev i mammas brevlåda om att hon hade en tid hos doktorn, med det stod inget om vad saken gällde. Jag ringde då upp sjukhuset och frågade varför hon hade fått en tid hos doktorn. Då fick jag veta att min brors fru hade beställt en demensutredning på min mor. Jag undrar om mamma har rätt att vägra att göra en demensundersökning eller om hon måste gå på en sådan? Det är alltså min brors fru som har ringt och beställt tid för henne utan min och min mammas vetskap om detta och inte någon överförmyndare som har beställt läkarbesöket vad jag har förstått. Finns det en lag som säger att man måste göra en demensutredning om en son ansöker om överförmyndare medan den andre sonen inte går med på det?

Hej och tack för din fråga!

Om din mor kan anses vara i behov av förvaltare är svårt att svara på. Det som krävs är att din mor är ur stånd att vårda sig eller sin egendom kan förvaltarskap anordnas, 11 kap. 4 och 7 §§ föräldrabalken (FB). Utifrån din beskrivning verkar din mor vara dement och förutsättningarna för att en förvaltare ska utses kan anses föreligga.  Din mors samtycke krävs inte för att en förvaltare ska anordnas, 11 kap. 7 § FB. Den stora skillnaden mellan god man och förvaltare är att förvaltaren har en rättshandlingsförmåga. Förvaltaren kan bl.a. ingå avtal som blir bindande för den som förvaltarskapet gäller utan att behöva inhämta dennes samtycke, 11 kap. 5 och 9 §§ FB

Ansökan om förvaltare får göras av närmaste släktingar, 11 kap. 15 § FB. Det är rätten som avgör om förvaltare ska utses, 11 kap. 7 § FB. Förvaltarskap får inte anordnas om det är tillräckligt att godmanskap anordnas eller att den enskilde på något annat, mindre ingripande sätt får hjälp, 11 kap. 7 § FB. Innan beslut fattas om en förvaltare förordnas ska rätten inhämta läkarintyg gällande personens tillstånd, 11 kap. 17 § FB. Rätten kan inhämta läkarintyg även om din mor inte samtyckt till det. Däremot kan hon inte tvingas göra någon undersökning utan samtycke. Det är inte heller krav att det görs en läkarundersökning, utan journalanteckningar och liknande som gjorts tidigare kan vara tillräckligt. 

Rätten kan begära att överförmyndaren ska inhämta yttranden från bl.a. dig och din bror då ärendet rör din mor, 11 kap. 17 a § FB. Din mor ska också få yttra sig själv om det kan ske, 11 kap. 16 § st. 1 FB

Enligt svensk grundlag är huvudregeln att samtycke krävs vid kroppsligt ingrepp, 2 kap. 6 § RF. Din mor kan således inte tvingas att göra någon undersökning såvida hon inte saknar rättslig handlingsförmåga. Utifrån vad du beskriver verkar inte så vara fallet. Detta gäller oavsett vem som bokat besöket.