Mina barn äger varsin halva av ett hus som jag bekostar (lån etc), renoverar samt bor i. Då det uppstått ovänskap och komplikationer inom släkten och mellan mina barn vill jag att de skänker bort sin ägorätt. Jag kan inte äga huset själv. Min fundering är då om jag kan skänka huset till en ekonomisk förening eller en stiftelse som får ha huset i sin ägo tills jag beslutar om antingen försäljning eller om jag dör. Skulle jag hinna dö innan försäljning, kan då i så fall ett testamente medfölja huset in i en t.ex. ek. förening att huset skall tillfalla mina barn?

 

 

Hej och tack för din fråga!

Vi har uppfattat det som så att du vill ha ökad kontroll över huset eftersom det är lite slitningar inom familjen. Du undrar därför om du kan testamentera över huset, trots att du inte kan stå som ägare.

Barnens ägande och överföring: Eftersom det är barnen som äger (var sin halva av) huset så kan du inte företa några åtgärder utan deras samtycke. De måste dessutom vara eniga kring vad som ska hända med huset eftersom de av vad det verkar är samägare, 2 § Samägandelag. Om de däremot går med på att avhända sig sin äganderätt till t.ex. en ekonomisk förening/stiftelse så finns det inga hinder för detta rent rättsligt. Men du kan inte tvinga dem.

Testamente förutsätter ägande: Du säger att du inte kan äga huset själv. Detta får effekt för din möjlighet att testamentera bort huset. Du kan nämligen endast testamentera och ge bort egendom du själv råder över, det vill säga som du direkt äger. En ekonomisk förening är nämligen att se som en juridisk person som i rätt ordning äger huset, oavsett om det skulle vara du som äger den ekonomiska föreningen. Detsamma gäller för stiftelser, eftersom de kräver att förmögenheten (huset i ditt fall) är skiljt från dig. Du kommer att behöva föra över ägandet av fastigheten till dig personligen för att du ska kunna testamentera egendomen åt något håll.

Men eftersom du säger att du inte kan äga huset gäller följande för ekonomiska föreningar och stiftelser:

Ekonomisk förenings ägande: Att den ekonomiska föreningen förvaltar huset tills du bestämmer dig om vad du ska göra med huset eller tills du avlider ska inte stöta på några problem. Däremot är reglerna kring ekonomiska föreningar ganska strikta; de måste bland annat ha en styrelse, stadgar och revisorer, 2 kap 1 § 2 st Lagen om ekonomiska föreningar. Om du däremot söker upp en befintlig ekonomisk förening så sätter ju inte detta i sig käppar i hjulen; så länge föreningens ändamål ligger i linje med dina krav på förvaltningen av huset. Det kommer som sagt däremot vara så att det är den ekonomiska föreningen som står som ägare av huset.

Stiftelse: Ni kan, förutom att hitta en befintlig stiftelse, starta en stiftelse själv.

Hur man skapar en stiftelse: En stiftelse bildas genom att man utfärdar ett stiftelseförordnande och genomför en förmögenhetsdisposition i enlighet med förordnandet, 1 kap 2 § Stiftelselag (SL). Stiftare är ägaren av den egendom man vill ska ingå i stiftelsen, alltså huset i ditt fall. Det krävs två rättshandlingar från stiftarens sida för en stiftelsebildning; ett förordnande och en förmögenhetsdisposition som sker i enlighet med förordnandet. Det krävs som sagt att du själv äger den egendom som du vill avskilja för stiftelsen. Därför kan inte du vara stiftare. Istället är dina barn stiftare eftersom det är de som är ägare.

Stiftelseförordnande: Stiftelseförordnandet måste innefatta en förklaring från dina barns sida att de för ett bestämt ändamål vill skapa en varaktigt bestående och självständig förmögenhet som de tillskjuter själva. Vidare måste viljeförklaringen ge besked om stiftelsens ändamål och vilken egendom som stiftaren avser att tillskjuta för ändamålet, 1 kap 2 § SL. Ändamålet kan vara antingen att huset ska säljas när du avlider och att avkastningen härav ska gå till dina barn, eller att huset ska gå till dina barn utan försäljning. Viktigt är här att ändamålet måste anges med en sådan grad av bestämdhet att det går att verkställa, men i övrigt finns inga krav på att ändamålet måste vara beskaffat på ett visst sätt.

Kravet på förmögenhetsdisposition innebär att dina barn (som är rättsliga ägare) måste utfärda till exempel ett gåvobrev till stiftelsen. När man bildar en stiftelse måste syftet vara att stiftelsen ska få en viss varaktighet. Var gränsen går får avgöras från fall till fall; en tidrymd på tio år får anses som varaktig, däremot inte en tidrymd på två, tre år. Sannolikt är en tidrymd om fem år tillräckligt varaktig. I förvaltningen ingår bl.a. ansvar för att bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (3 kap 2 § SL2 kap 8 § SL), samt tillse revisorsreglerna (4 kap 1 § SL). Stiftare kan inte vara förvaltare, vilket utesluter dina barn från denna uppgift, 2 kap 10 § SL. Däremot kan du agera som förvaltare. Du blir då också ensam styrelseledamot, 2 kap 2 § 2 st SL. Du kan också välja att ha en så kallad anknuten förvaltning, detta är om en juridisk person utför förvaltningen, 2 kap 2 § 3 st SL. Du kan läsa mer på Skatteverkets hemsida om du vill veta mer.

Som du märker så är stiftelse-konstruktionen behäftad med till viss del invecklade regler med samma slutsats här kring ägandet; det vill säga att stiftelsen står som ägare. Detta omöjliggör att du kan testamentera över egendomen. Samma sak gäller givetvis om du hittar en befintlig stiftelse.