Hej!

Jag ramlade utanför en bowlinghall för cirka fyra veckor sedan. Vid fallet bröt jag foten och fick även opereras för att den inte skulle läka på rätt sätt annars. Min fråga är om jag på något sätt kan anmäla/stämma de som har ansvaret för underhållningen av grusning? Är det någon mening att göra det? Kan jag kräva skadestånd pga sveda av verk? Ska de stå för sjukhuskostnaderna och lönebortfall? Kan tillägga att det var fler än jag som ramlade.

Hej och tack för din fråga!

Du har frågat om du har rätt till skadestånd efter att du halkat utanför en bowlinghall.

Inledningsvis kan vi konstatera att det är fastighetsägaren som är skyldig att hålla marken utanför fastigheten sandad när det är halt, detta följer av 2 § 2 st Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. För att du ska ha rätt till skadestånd måste fastighetsägaren agerat vårdslöst och din skada ska vara en följd av detta agerande, se 2 kap 1 § Skadeståndslagen (SkL). Det är du som har att bevisa att din skada uppkommit på grund av att det inte var sandat. I och med att du varit tvungen att operera foten samt att det var flera som ramlade finns det nog goda möjligheter att bevisa detta.

Frågan är då om fastighetsägarens underlåtenhet att sanda har varit ett vårdslöst agerande, det är du som har bevisbördan även för detta. Om du hade halkat tidigt på morgonen då man inte kan förvänta sig att de hunnit sanda marken, är det tveksamt om det utgör vårdslöshet. Men om det kan förväntas att marken skulle vara sandad vid tidpunkten och inte fastighetsägaren kan visa att hen vidtagit tillräckliga åtgärder för att undvika att någon skadar sig, så är möjligheterna större för dig att få ersättning.

Enligt 5 kap 1 § SkL ska ersättningen omfatta dels sjukvårdskostnader och inkomstförlust, men även fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (stadigvarande men). Med lidande av bestående art avses följder av skadan som kvarstår efter behandlingen, då tillståndet blivit stationärt; som exempel kan nämnas ärr. Vad gäller sveda och värk finns på Trafikskadenämndens hemsida tabeller som visar den ungefärliga ersättningen.

Vårt förslag är således att kontakta fastighetsägaren och kräva ersättning av denne, med hänvisning till din skada och sjukvårdskostnader. Går hen inte med på det kan det vara bra om du kontaktar en jurist som kan upprätta en stämningsansökan. Viktigt att tänka på är dock att juridiska processer i domstol kan bli långdragna och kostsamma.