Hej!
Jag och min kollega har på vår statliga arbetsplats blivit utsatta för mycket höga radonhalter under 5 års tid. Vår hyresvärd har dessvärre känt till detta genom årliga mätningar men inte vidtagit några åtgärder. Vi har varit i kontakt med yrkesmedicin genom arbetsmiljöverket och de har inte träffat på något liknande. Halterna radon har varit skyhöga. De har beräknat en ökad lungcancerrisk med ca 1–2 procent och det vill vi nu ha ett skadestånd för. Hur går vi vidare?

Hej och tack för din fråga!

Du har ställt en fråga om vad som gäller för att du och din kollega ska ha rätt till skadestånd på grund av höga radonhalter på din arbetsplats. De allmänna reglerna om skadestånd återfinns i skadeståndslagen som du hittar här.

För att ha rätt till skadestånd enligt skadeståndslagen krävs att någon form av konkret skada har uppstått. I och med att den höga radonhalten på er arbetsplats har ökat risken för en framtida skadakan ingen konkret skada konstateras vilket innebär att skadestånd inte blir aktuellt på den grunden.

Som hyresgäst finns eventuellt en möjlighet till nedsättning av hyran och därmed en retroaktiv utbetalning från hyresvärden för den tid som hyresgästen vistats i hyresvärdens lokaler. Denna fråga ligger hos högsta domstolen och torde avgöras inom en snar framtid. Då ni inte är hyresgäster i den bemärkelsen blir frågan istället om arbetsgivaren har ett ansvar för att radonhalterna ligger inom riktvärdet på arbetsplatsen. Ett sådant ansvar åligger arbetsgivare i enlighet med arbetsmiljölagen, som du hittar här. Arbetsmiljölagstiftningens krav riktas i första hand till arbetsgivaren, som har ansvaret för att arbetsmiljöreglerna följs, och kontrolleras av Arbetsmiljöverket vid tillsyn. Arbetsmiljöverkets tillsyn kan påtvinga arbetsgivaren att vidta alla åtgärder som behövs för att ombesörja problemen med radon och se till att arbetstagaren inte utsätts för en fortsatt ohälsa. Däremot beaktar inte arbetsmiljöverket enskilda anspråk såsom arbetstagares skadeståndskrav.

När en skada uppstår på arbetsplatsen ska den som skadar sig meddela arbetsgivaren om detta. Arbetsgivaren har sedan en skyldighet att anmäla skadan till försäkringskassan och skyddsombudet. Försäkringskassan skickar i sin tur en kopia av arbetsskadeanmälan till arbetsmiljöverket. Därefter kan ni som blivit skadade i arbetet ansöka om ersättning hos försäkringskassan. Även här krävs det dock att en skada har uppkommit, vilket kan leda till att ni i förevarande fall inte har rätt till ersättning.

Rätten till skadestånd är således begränsad då en konkret skada inte kan konstateras. Dock rekommenderar vi att ni vänder er till er fackförening som kan hjälpa er att trots allt försöka ställa krav mot arbetsgivaren. Då arbetsgivaren har en skyldighet att åtgärda problemet i enlighet med arbetsmiljölagen 3 kap 2 § rekommenderar vi dessutom att ni vänder er till ert skyddsombudet och/eller Arbetsmiljöverket som kan utreda ärendet. Slutligen kan ni även vända er till försäkringskassan för att ta reda på om ni har rätt till ersättning.