Jag blev misshandlad på jobbet och fick ersättning för bestående skada (PTSD) från AFA. Efter 6 år klarar jag inte av att jobba allsutan är sjukskriven. Min läkare konstaterade att min skada blivit kronisk och har skickat förslag till FK om permanent sjukskrivning. Har FK rätt att inte godkänna mitt redan godkända olycksfall från AFA som resulterade i invaliditet och som drastisk försämrade och lett till flera diagnoser som jag inte har haft förut.

 

Hej och tack för din fråga!

Vi tolkar din fråga som att du undrar om FK har möjlighet att företa en egen prövning kring om du ska få sjukersättning, eller om de är bundna till den bedömning som AFA har gjort.

För att man ska beviljas sjukskrivning från FK så måste ett antal förutsättningar vara uppfyllda. Man måste vara över 30 år, 33 kap 16 § Socialförsäkringsbalk (2010:110), sjukfallet måste innebära en permanent nedsättning utan utsikt för att rehabiliteringsåtgärder kommer att förbättra situationen, 33 kap 6 § SFB, man måste vid tillfället för skadan ha varit försäkrad i Sverige, och skadan ska innebära minst en fjärdedels nedsatt arbetsförmåga, 33 kap 5 § 1 st. SFB. Denna bedömning gör alltid FK genom sina handläggare och deras egna utredning. De är därför inte bundna av någon annans utredning.

Men vi förstår det som så att du vill ha en sådan sjukersättning, så vi gör en kortare redogörelse för de kriterier, som vi anser vålla mest problem/vara mest komplicerade, för din skull:

1.) Permanent nedsättning utan möjlighet till rehabilitering: 

Vad som menas med “stadigvarande nedsatt arbetsförmåga”, som det heter i lagen 33 kap 6 § SFB, har testats i Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD 2011 ref. 63). Här sade man att det inte behöver vara en livslång nedsättning, utan den ska vara nedsatt och bestående för överskådlig framtid. Det är alltså inte i lagtext, eller olika motiveringar till lagtexten, sagt att nedsättningen ska kvarstå livslångt eller fram till pensionsåldern. Detta är till din fördel eftersom man inte behöver ha ett jättelångt framtidsperspektiv. Att din läkare bedömt din sjukdom som kronisk är därför bra (det kan dock vara värt att nämna att FK kan hämta yttrande från en annan läkare än din tidigare). Däremot så kommer arbetsförmågan att utredas av FK vart tredje år (mer om arbetsförmågan nedan).

Vidare ska, för att sjukersättning ska kunna beviljas, ytterligare medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabilitering bedömas inte kunna medföra att arbetsförmågan kan förbättras. Däremot krävs det inte att rehabiliteringsåtgärder redan har vidtagits. Så här ligger ett krav på att dessa former av behandling för dig inte är tillräckliga, vilket en läkare får göra en bedömning om. Det är däremot samma slutsats här; det är FK som gör den slutgiltiga bedömningen.

2.) Försäkrad i Sverige:

För att du ska ha rätt till sjukersättning krävs att du vid försäkringsfallet, det vill säga olyckan, var försäkrad i Sverige. Detta följer av kravet i 33 kap 5 § 1 st SFB på att du vid försäkringsfallet ska vara försäkrad. Vidare så ställer 5 kap 9 § 8 p SFB krav på att du ska varit bosatt i Sverige för att få ta del av sjukersättning medans 6 kap 6 § 5 p SFB ställer krav på att du ska ha arbetat i Sverige för att få ta del av inkomstrelaterad sjukersättning. Då du inte har nämnt några särskilda omständigheter kring bosättning eller arbetsplats utgår vi från att du uppfyller dessa krav. Vi kan tillägga att du, för du ska kunna styrka att du arbetat i Sverige, och således får ta del av inkomstrelaterad sjukersättning, måste kunna visa att ditt arbete finns med bland din registrerade inkomst. Det ska med andra ord inte vara “svart arbete”.

3.) Arbetsförmågan – nedsatt med minst en fjärdedel: 

33 kap 5 § 1 st. SFB anges att det måste vara en nedsättning på minst en fjärdedel. Hur denna ska bedömas anges i 33 kap 10-12 §§ SFB. När det bedöms hur mycket arbetsförmågan är nedsatt ska FK beakta din förmåga att försörja dig själv genom förvärvsarbete på arbetsmarknaden 33 kap 10 § SFB. Denna bedömning ska göras efter samma grunder oavsett på vilket sätt prestationsförmågan är nedsatt, och i förhållande till ett heltidsarbete 33 kap 11 § SFB. Om det är så att du genomgår en rehabiliteringsåtgärd i samband med sjukfallet så kan även denna beaktas när man bedömer din arbetsförmåga 33 kap 12 § SFB. Din läkare kan säkert hjälpa dig att ge ett bra underlag för FK att beräkna detta. Men i slutändan är det dock som sagt en bedömning som FK gör i det enskilda fallet. Det är FK som i slutändan kommer att göra sin egen utredning och ta sitt eget beslut, och de är alltså inte bundna av AFA.