Hej,
Om ett sambopar med barn (1 och 3 år) flyttar isär, vad gäller?
Är det ‘automatiskt’ mamman som har vårdnaden? Om inte, måste ansökan om gemensam vårdnad fyllas i av båda?
Gäller betänketid, som när gifta, med minderåriga barn, separerar?
Något annat viktigt att tänka på?

 

Hej, och tack för din fråga!

 

I svensk rätt förutsätts det att kvinnan som föder barnet är biologisk mor medan det för mannen krävs att paret är gifta vid födseln för att han ska förutsättas vara far, 1 kap 1 § Föräldrabalken (FB). Föds ett barn av en ogift kvinna får hon automatiskt ensam vårdnad av barnet. Faderskapet kan då exempelvis fastställas antingen genom att modern bekräftar vem som är far till barnet eller genom dom, 1 kap 3 § FB. Uppstår en vårdnadstvist i domstol har det betydelse vem som är fastställd förälder då några rättsliga skyldigheter eller rättigheter annars inte kan föreligga beträffande barnet.

Vårdnadsfrågan avgörs enligt grundprincipen om barnets bästa. Barnets bästa påverkas självklart av om du och din sambo kommer överens eller inte. Utifrån de uppgifter vi har mottagit verkar inget tyda på att ni har samarbetsproblem. Så länge ni är överens hindrar inte den familjerättsliga lagstiftningen er från att själva lägga upp vårdnaden utifrån vad som passar er och barnen. Skulle resultatet bli att en förälder har barnen oftare än den andra så kan frågor om underhållsskyldighet bli aktuella för den minst bidragande föräldern.

Om det mot förmodan skulle bli fråga om en vårdnadstvist i domstol så kan det vara avgörande om er sambo är fastställd far till barnen. Är han fastställd har ni båda samma utgångsläge för att få ensam vårdnad. Ensam vårdnad kommer bara bli aktuellt om ni har stora samarbetssvårigheter, eftersom det för barnets bästa anses viktigt att träffa båda sina föräldrar. Gemensam vårdnad är det vanligaste efter separation och det kan ofta lösas utan process i domstol.

Det finns ingen lagstadgad skyldighet för sambopar att ha en betänketid innan ni separerar. Ett samboförhållande upphör automatiskt då ni flyttar isär och ingen ansökan krävs.