Hej. Min dotter och hennes man har gemensamt köpt en bostadsrätt. Jag tänker bidra med en summa pengar ca 350000 kr. Skall jag skriva ett skuldebrev på summan eller skriva det som ett förtida arv till min dotter? Skriver jag det som förtida arv blir det ju endast min dotter som “drabbas vid en ev skilsmässa. Det är väl inte så troligt att de kan lösa skulden under min livstid om inte lägenheten säljs.

Hej och tack för din fråga!

Skuldebrev

Har du som syfte och önskan att få tillbaka pengarna du har bidragit med kan det vara en bra idé att skriva ett skuldebrev. Ett skuldebrev verkar som ett bevis för ett lån och som ett kvitto för en gäld (krav på låntagaren). Det är av vikt att du i ett ev. skuldebrev namnger den eller de du vill skall vara låntagare. Skuldebrev innebär en trygghet för långivare och låntagare, då skriftliga handlingar upprättas och fungerar som bevis för skuldförhållandet. Det finns två olika typer av skuldebrev som kan upprättas: löpande och enkla som du kan läsa mer om här.

Värt att notera är att ett skuldebrev ingår i den bodelning som upprättas efter din bortgång. Skulle låntagarna i skuldebrevet inte betala skulden under tiden du lever kommer ditt dödsbo att, som ny innehavare av skuldebrevet, ha rätt att kräva lånet åter av din dotter.

Förskott på arv

Vill du istället att bidraget skall ses som ett förskott på arv kan du upprätta ett gåvobrev vari du tydliggör att bidraget skall ses som ett förskott på arv och att det skall vara enskild egendom för din dotter, 7 kap 2 § äktenskapsbalken. Om du skriver att din dotters egendom skall vara enskild kommer den inte ingå i en bodelning vid en ev. skilsmässa mellan din dotter och hennes make. Du kan läsa mer om enskild egendom här.

Det skall anmärkas att en följd av att bidraget ges som förskott på arv, är att din dotters arvslott minskar med motsvarande belopp, se 6 kap 1 § ärvdabalken. Detta är huvudsakligen relevant om du har andra barn som har arvsrätt efter dig. Genom förskott på arv upprätthåller du således en jämn fördelning mellan dina barn.

Gåva

Liksom vid förskott på arv kan gåvobrev även användas om du vill att bidraget skall vara en gåva. Återigen är det av vikt att du, i gåvobrevet, tydliggör att bidraget avser en gåva och inte ett förskott på arv och att det skall anses vara enskild egendom för din dotter, 6 kap 1 § ÄB. I sådana fall kommer bidraget inte ingå i en bodelning vid en ev. skilsmässa mellan din dotter och hennes make.

En väsentlig skillnad mellan förskott på arv och gåva är att en gåva inte påverkar din dotters arvslott i din dödsbodelning. Finns flera barn inblandade riskerar således en skev fördelning uppstå mellan dem om din kvarlåtenskap,

Surrogat

Ny egendom som träder i bidragets ställe är att anse som enskild egendom, vilket i den här situationen innebär att en del av bostadsrätten som motsvarar bidragets storlek kommer vara din dotters enskilda egendom. Givetvis gäller detta endast om det, som ovan anfört, i gåvobrevet tydliggörs att bidraget skall vara din dotters enskilda egendom, 7 kap 2 § 6 p ÄktB.

Sammanfattningsvis har du olika möjligheter att gå tillväga med bidraget du vill ge din dotter. Dessa möjligheter är beroende av vad du vill att utfallet skall bli. Det väsentliga i sammanhanget är att du i gåvobreven uttryckligen skriver att bidraget avser enskild egendom till förmån för din dotter.