Hej,
Vi äger ca 8 % av en samfällighet med ca fem delägare. Man har sedan ett par år drivit ett projekt för byggnation av nya bryggor på samfälligheten. Detta har hittills bekostats mestadels av förhöjda medlemsavgifter. Man har beslutat att dessa skall vara lika mellan alla delägare – oavsett andelstal. Vi tycker det är lite märkligt, då man ju skapar en tillgång i samfälligheten som vi har en betydligt mindre andel i än vi betalar för. Vi har inte ens blivit utlovade båtplats vid de nya bryggorna. Är det riktigt att göra så?

Vi har svårt att få igenom frågor om detta på exempelvis årsstämman, givet att vi är så små delägare och de flesta andra delägare verkar tycka detta är ok – eller åtminstone inte säger något.

Detsamma gäller samfällighetens bokföring, som vi begärt att få se (det är svårt att tyda vad som ligger bakom resultat- och balansräkning annars). Men där säger man att det är styrelsen som bestämmer vem som får se den. Vi tycker det är lite mystiskt att så stora belopp gått till advokater – när vi bara sett några få sidor som resultat av advokatens jobb. Samme advokat har också anlitats av en delägare i styrelsen för ett privat ärende, så vi är oroliga att samfällighetens pengar använts till det.

Hej och tack för din fråga!

Som vi förstår din fråga rör det sig om en samfällighetsförening. Det framgår inte om det är en delägarförvaltning eller en föreningsförvaltning. Eftersom ni har årsstämmor har vi i vår återkoppling utgått från att det rör sig om en föreningsförvaltning. Då föreligger vissa krav gällande beslutsfattandet och årsredovisningen.
Gällande beslutsfattandet ska föreningen vid förvaltningen beakta varje medlems enskilda intressen i skälig omfattning enligt 19 § Lagen om förvaltning av samfälligheter . Detta innebär att ett föreningsbeslut inte får innebära avsevärd olägenhet för en medlem vilket kan vara fallet om dennes intressen inte beaktas i skälig omfattning. Beslutet bör då undanröjas oavsett tyngden av det gemensamma intresset. Rent praktiskt kan ett sådant beslut undanröjas av mark- och miljödomstolen, dock måste talan vara väckt inom fyra veckor från beslutets dag.
Rörande er möjlighet att se bokföringen så är styrelsen i en samfällighetsförening skyldig att på föreningsstämman lämna de upplysningar om föreningens verksamhet som medlem begär och som kan vara av betydelse för medlemmarna, 50 § Lagen om förvaltning av samfälligheter. Det borde innebära att ni i vart fall kan begära att få mer utförliga uppgifter som gör det möjligt att tyda årsredovisningen. Vidare så är föreningen bokföringsskyldig om tillgångarna överstiger 1,5 miljoner och ska därmed varje räkenskapsår beroende på vissa ekonomiska faktorer antingen göra ett årsbokslut eller en årsredovisning. I den ska det med tydlighet framgå hur pengarna i föreningen ha använts.
Det föreligger även en allmän likabehandlingsprincip inom associationer som innebär att alla medlemmar ska behandlas lika. Det torde innebära att styrelsen inte godtyckligt kan bestämma vem som ska få tillgång till bokföringen, utan det ska ske på saklig grund. Vidare kan det också få bäring rörande er möjlighet till plats vid bryggan och hur avgifterna är utformade.