Hej!
Vi har ett befintliga avloppsrör under en väg som ägs av en vägförening (samfällighet). Vill vi ha ett servitut så måste samtliga (ca 60 st) medlemmar skriva under ansökan till Lantmäteriet, korrekt? Eller räcker det att ordföranden i vägföreningen skriver under? Rören har legat där sen 1990.

 

Återkoppling av Juristresursen:

Du har i ditt mail till oss förklarat att det är fråga om en samfällighetsförening. Regler om samfällighetsföreningar finns i Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (https://lagen.nu/1973:1150).  Styrelsen i föreningen är tillsammans enligt 37 § behörig firmatecknare: “Styrelsen är behörig att företräda föreningen i förhållande till tredje man. Samma behörighet tillkommer firmatecknare. Styrelsen och firmatecknaren får dock ej utan stöd av stadgarna eller föreningsstämmobeslut överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller upplåta sådan egendom med nyttjanderätt för länge tid än fem år.” Styrelsen kan enligt 34 § utse en särskild firmatecknare (detta skulle kunna vara ordföranden i styrelsen, vilket styrelsen borde känna till då det är styrelsen som utser sådan särskild firmatecknare) vilken enligt 37 § kan ha samma behörighet som styrelsen i föreningen.

Beroende på utformningen av servitutet kan det räcka att styrelsen eller särskild firmatecknare skriver under servitutet, men om servitutet (se 37 § ovan) ska medföra en nyttjanderätt längre tid än fem år, måste ni enligt vår tolkning av lagstiftningen ta beslutet om inteckning på en extra eller ordinarie föreningsstämma och enligt 51 §  krävs att minst 2/3 av de avgivna rösterna på föreningsstämman röstar för en inteckning: “För beslut att överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller att upplåta sådan egendom med nyttjanderätt för längre tid än fem år fordras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna, om ej annat föreskrives i stadgarna”.

Notera att annat kan anges i stadgarna. Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter fyller således ut eventuella tomrum som inte reglerats i stadgarna. Med detta sagt kan det alltså framgå av stadgarna att styrelsen eller en särskild firmatecknare ska vara behörig att företräda föreningen även i situationer där ett servitut avser en längre tid än fem år. För att ni ska kunna få en så exakt återkoppling som möjligt behöver vi därför se föreningens stadgar innan vi vet vad som gäller i ert fall.

Ni kan säkert också rådfråga ert lokala lantmäteri vid eventuella oklarheter.