Min sambo har en son med gemensam vårdnad ihop med sonens mamma (boendes varannan vecka). Sonen är folkbokförd hos pappan. Mamman har sonens pass och vägrar låna ut det till pappan. Vi planerar en resa. Mamman har inte uttryckt någon oro över barnets resa utan hon säger att hon bara inte vill ge det för att hon tycker pappan är en idiot. De har redan diskuterat detta vid samarbetssamtal hos Familjerätten utan framgång. Hur kan vi gå vidare? Kan ett nytt pass utfärdas utan mammans medgivande? Via tingsrätt?

 

Hej och tack för din fråga!

Vad gäller möjligheten att få ett nytt pass utfärdat krävs samtycke från samtliga vårdnadshavare enligt Polismyndigheten. Vad din fråga mynnar ut i är vems samtycke som behövs i frågor som rör barnet när man har gemensam vårdnad, till exempel huruvida den ena föräldern får ta med sig barnet på utlandsresa.

Vid gemensam vårdnad gäller i princip att beslut ska tas av föräldrarna gemensamt, 6 kap 13 § 1 st Föräldrabalken (FB). Om man inte kan komma överens om en fråga kan man få hjälp via samarbetssamtal, 6 kap 18 § 1 st FB. Du nämner att detta redan har testats utan framgång och då finns det inte så många möjligheter kvar. Domstolen kan varken bestämma om ett nytt pass skall utfärdas eller hjälpa er genom att ta beslut i en specifik fråga (exempelvis huruvida barnet ska få åka utomlands med ena föräldern), utan kan endast besluta om ändring i vårdnaden om någon av er skulle väcka talan om detta, 6 kap 5 § 1 st FB.

När domstolen bedömer om vårdnaden ska vara gemensam eller inte lägger man vikt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet, 6 kap 5 § 2 st FB. Om den enda anledningen till att mamman vägrar komma överens är att hon tycker att pappan är en idiot, kan detta tyda på vissa samarbetssvårigheter. Detta behöver dock inte tala för att din sambo skulle få ensam vårdnad eller ens betyda att domstolen kommer upplösa den gemensamma vårdnaden. Vid vårdnadstvister ska man nämligen alltid utgå från barnets bästa vilket innefattar att man bland annat lägger stor vikt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, 6 kap 2a § FB. Dessutom finns det vissa utgångspunkter som också spelar in vid vårdnadstvister, däribland ska barnet inte utsättas för stora förändringar utan starka skäl och man gör inte gärna förändringar i barnets invanda miljö utan tar hänsyn till barnets behov av trygghet.

Sammantaget har man ganska få alternativ utöver att försöka komma överens själva eller genom samarbetssamtal. I övrigt har man endast möjligheten att försöka få domstolen att ändra vårdnaden som absolut sista utväg. Dels är det dock väldigt osäkert hur domstolen skulle döma i frågan och dels kanske man inte i första taget vill förvärra relationen till sitt barns mamma genom en uppslitande vårdnadstvist.