Vi är en BRF som anlitade en ny TV-leverantör. Säljaren var hos oss i styrelsen och sa ett flertal gånger att boxen spelar in program med enbart ett USB-minne. Ett 8gb-minne skulle räcka till flera filmer. Kontrakt skrevs.

När boxarna kom så fungerar inte inspelningen med ett USB utan vi måste köpa en extern hårddisk på mins 500gb och den ska helst ha egen strömförsörjning också.

Säljaren menar att det är sånt som händer och i stort inget för oss att fästa oss vid. Han rekommenderar att vi köper en hårddisk av dem.

Kan jag driva det längre? Kan jag kräva att vi får en hårddisk? Eller?

 

Hej och tack för din fråga!

 

När vi kollar på ditt ärende ser vi två olika situationer. Eftersom det inte riktigt framgår om det är styrelsen som skrivit på avtalet med TV-leverantören eller om det är varje enskild som skrivit på sitt egna avtal kommer vi att redogöra ert problem utifrån två synvinklar.

 

Scenario 1 – om styrelsen skrivit avtal med TV-leverantören.

Eftersom det har skett ett köp mellan styrelsen för BRF och TV-leverantören tillämpas köplagen 1§ Köplagen. En vara som man köpt ska stämma överens med det avtal som ni har skrivit på annars anses varan vara fel 17§ 1 st Köplagen. I och med att vi inte ser avtalet kan vi inte bedöma om tv-boxarnas funktion avviker från avtalet eller inte. Dock framgår det tydligt av ditt mejl och mejlkonversationen mellan dig och TV-leverantören att säljaren uttryckligen har informerat styrelse om att det ska gå att spela in tv-program med ett USB-minne. Ert köp av tv-boxarna kan bedömas som fel i vara om varorna inte överensstämmer med de uppgifter om varans användning eller egenskap som säljaren har uppgett före köpet och det kan antas att uppgifterna har påverkat och inverkat ert köp av varan 18§ 1 st Köplagen.

En bedömning om varan anses vara felaktig gör man först när varan och risken har gått över till köparen. En säljare är ansvarig för de fel i varan som finns vid denna tidpunkt. I ert fall har ni inte kunnat spela in program på er TV-box med USB-minne från början vilket betyder att säljaren är ansvarig för felet även om detta fel upptäckt senare 21 § Köplagen.

 

Har köparen undersökt en vara innan ett köp och man kan anta att köparen har veta om detta fel, att det inte går att spela in med USB-minnet kan ni inte åberopa något fel 20§ 1 st Köplagen. 

Om ni inte reklamerar inom två år förlorar ni reklamationsrätten om ni inte har fått en annan garanti av säljaren. När ett fel upptäckts ska man meddela säljaren om felet inom skälig tid från att köparen har upptäckt eller borde ha upptäckt 32§ 1 st Köplagen. Ni som köpare ska undersöka varan strax efter att ni fått varan.  Men i ert fall är det svårt att upptäcka detta fel innan ni provar att spela in ett program när ni fått tv-boxen vilket är svårt att göra innan ett köp. Det framgår inte av era mejl att ni ska har varit medveten om detta fel innan utan vi antar att ni upptäcker felet i samband med att ni skickar ert första mejl till TV-leverantören. Om ni mejlade TV-leverantören direkt efter att ni upptäckte felet så ska det anses var inom tidsramen.

Vi kommer nu nedan redogöra de påföljder ni kan åberopa i och med att varan är fel.

Som köpare har ni i första hand rätt att kräva att säljaren avhjälper felet och det ska inte kosta er som köpare något. Dock går detta bara om säljaren kan avhjälpa felet utan oskälig kostande eller att det inte blir någon olägenhet för TV-leverantören. Säljaren får omleverera istället för avhjälpa felet 34§ 1st Köplagen. Ni som köpare har rätt att kräva omlevererans pga. detta fel och kontraktsbrottet om det har väsentlig betydelse för er och TV-leverantören borde insett detta 34§ 2 st Köplagen.

Sker inte ett avhjälpande eller omleverans eller att säljaren inte gör det inom skälig tid efter att ni har reklamerat kan köparen kräva prisavdrag 37§ Köplagen eller så kan ni häva köpet. Ett köp kan hävas om varan är fel och detta avtalsbrott har haft väsentlig betydelse för er i styrelsen som köpare och att TV-leverantören borde ha insett att ni ville spela in tv-program med USB-minnet 39 § Köplagen.

Vid ett kontraktsbrott som är på grund av fel i vara kan man åberopa skadestånd enligt 40§ Köplagen. Ni som köpare har rätt till ersättning om ni har lidit skada av att tv-boxen och USB-minnet är felaktig. För att detta inte ska kunna aktualiseras måste säljaren visa på att det förelegat ett hinder för dem att avlämna en felfri vara till er 40§ 1 st Köplagen.

 

Scenario 2 – om varje enskild individ skrivit på avtal

I det fall att Sappa har ingått avtal med de boende var för sig för varje varje enskild box, blir konsumentköplagen tillämplig, då det i sådant fall handlar om en näringsidkare (TV-leverantören) som har rättshandlat (slutit köpeavtal) med privatpersoner, se 1 § konsumentköplagen.

 

Eftersom att varan inte hade alla de egenskaper som hade utlovats före avtalets ingående skulle ett avtalsbrott kunna föreligga och det skulle, i sin tur, kunna ses som fel i vara, se 16 § 1 och 3 st konsumentköplagen. Vi vet dock inte vad som avtalats er emellan så den grunden för fel i vara kanske kan bli en aning osäker.

 

I konsumentsammanhang kan fel i vara även föreligga om varans egenskaper inte överensstämmer med vad som säljaren har utlovat innan köpet, exempelvis genom marknadsföring av varan. Säljarens enda möjlighet att gå runt det ansvaret är om den tydligt rättar den felaktiga informationen innan köpet genomförs, se 19 § 1 och 2 konsumentköplagen. I ert fall skulle det alltså kunna handla om ett fel varan, i och med att säljaren förefaller ha marknadsfört felaktigt eller på annat sätt lämnat information som inte stämmer om boxarna.

 

I och med att felet är ”inbyggt” i boxarna måste det anses ha förelegat redan vid avlämnandet av boxarna och säljaren skulle i ett konsumentfall ha bevisbördan för att så inte är fallet om det inte har gått mer än sex månader sedan varorna kom fram till köparen, se 20, 20a §§ konsumentköplagen.

 

Vid fel i vara ska ni till att börja med reklamera. Det verkar ni ha gjort, att döma av den mailkonversation vi har fått ta del av. För att vara på den säkra sidan ska ni ha gjort det inom två månader från att ni upptäckte felet, men det går i vissa fall att reklamera senare än så, om det anses vara skäligt, se 23 § konsumentköplagen.

 

De påföljder som kan göras gällande vid fel i vara är att ni kan hålla inne betalning om ni inte redan har betalat hela beloppet. Ni kan även kräva att säljaren avhjälper felet eller omlevererar varan. Säljaren har alltid rätt att avhjälpa felet eller omleverera, oavsett vilken påföljd ni helst vill se, förutsatt att det kan ske inom rimlig tid, om det inte är till för stort besvär för köparen eller blir en stor kostnad för köparen, se 22, 25 och 26 §§ konsumentköplagen.

 

Om ingen av ovan nämnda påföljder kan bli aktuell kan eventuellt prisavdrag eller hävning av köpet komma i fråga. För att hävning ska kunna bli aktuellt måste felet vara av väsentlig betydelse för er som köpare, se 28 och 29 §§ konsumentköplagen.

 

Om ni har lidit skada på grund av felet i varan kan ni även ha rätt till skadestånd. Vad beloppet i sådant fall skulle kunna komma att bli beror på vilken skada som uppstått, se skadeståndsreglerna i30-34 §§ konsumentköplagen.