Hej, jag har två frågor. Jag har sagt upp mig tillsammans med en kollega, företaget erbjöd oss en “deal” kring avvecklingen som vi inte såg som winwin så vi tackade nej till det. I våra anställningsavtal hade vi ingen konkurrensklausul och ska nämnas att jag blev arbetsbefriad direkt med en kommentar om att jag skulle få löneavdrag om jag fick anställning på annat håll inom uppsägningsmånaden. 

1- Jag har förstått att min fd arbetsgivare har rätt att göra avdrag på min kvarvarande lön om jag får ett nytt arbete inom uppsägningstiden. Min fråga är vad som gäller om jag startat ett eget företag, men inte kommer att ta ut någon lön de första tre månaderna? Kan min fd arbetsgivare förvägra mig lön då?

2- Jag och min kollega som har valt att starta eget har varit lite ivriga och startade vårt AB några veckor innan mitt officiella slutdatum varit. Vår verksamhet kommer att dra igång senare men verksamheten har alltså startat nu för att få hemsida etc. att bli klart i tid så att även försäljningen kommer igång innan hösten. Min andra fråga är om jag via lojalitetsplikten eller liknande kan bli anmäld/ stämd eller liknande och riskera få betala skadestånd eller liknande till min fd arbetsgivare? Vad är det som gäller då?

 

 

Hej och tack för din fråga!

Som vi har tolkat frågan så undrar du i första hand om din arbetsgivare kan förvägra dig någon lön. Vidare har vi tolkat det som att du undrar om du kan bli skadeståndsskyldig till följd av att du har startat ett eget företag som sysslar med samma verksamhet som din arbetsgivare.

När en arbetsgivare säger upp en arbetstagare finns det regler om att arbetstagaren kan arbetsbefrias under uppsägningstiden, men ändå få behålla sin lön, se 12§ lagen om anställningsskydd. Men när det som i ditt fall är du själv som sagt upp dig finns inga regler i lagen. En arbetstagare som säger upp sig har alltså inte några särskilda rättigheter under uppsägningstiden, utöver dem som kan följa av det enskilda anställningsavtalet eller kollektivavtalet. I ditt fall verkar ni ha avtalat om att du får full lön under uppsägningstiden förutsatt att du inte får någon annan ersättning. Eftersom du inte kommer kunna ta ut någon lön från ditt aktiebolag under uppsägningstiden borde din före detta arbetsgivare inte kunna göra något avdrag.

Det finns inte några uttryckliga lagregler som handlar om en lojalitetsplikt för arbetstagaren. Ett anställningsavtal innehåller dock förpliktelser som sträcker sig längre än vad som är normalt för avtalsförhållanden i allmänhet. Det har sagts i domar från Arbetsdomstolen (bl a AD 42/2010) att anställningsavtalet vilar på principen att en arbetstagare inte får skada sin arbetsgivare, en lojalitetsförpliktelse som gäller såväl i offentlig som privat sektor. Vilka krav på lojalitet som är rimliga att ställa måste av naturliga skäl variera beroende på bl.a. förhållandena inom branschen. Huvudregeln är att arbetstagarens lojalitetsplikt upphör när anställningen avslutas.

I lojalitetsplikten ingår att en arbetstagare inte får bedriva konkurrerande verksamhet under anställningen, vilket inbegriper uppsägningstiden. All konkurrerande verksamhet anses inte utgöra ett lojalitetsbrott. För att din verksamhet ska anses som illojal krävs först att din verksamhet konkurrerar med din förre arbetsgivare. Dessutom krävs att verksamheten tillfogar, eller är ägnad att tillfoga, arbetsgivaren en inte obetydlig skada eller annars sker under sådana omständigheter  att den bör uppfattas som illojal mot arbetsgivaren. Det är inte nödvändigt att den konkurrerande verksamheten har påbörjats, även förberedelser för att starta en verksamhet kan under vissa omständigheter anses illojala. Arbetsdomstolen har i AD 12/1993 uttalat att projektet i sådana fall ska vara långt gånget, mer än på idéstadiet och genomförbart för att kunna anses som illojalt. Om arbetsgivaren har gett tillåtelse eller annars kan anses ha godtagit den borde inte arbetstagarens handlade anses som illojalt.

Det är svårt för oss att bedöma om den verksamhet som du och din kollega bedriver ska anses vara illojal. Vad som talar för att din verksamhet inte ska anses vara illojal är att din förra arbetsgivare ska avveckla den delen av verksamheten, det verkar som att din arbetsgivare har vetskap om din och din kollegas planer och det inte finns någon konkurrensklausul. Det har också  betydelse under vilka förutsättningar du tackade nej till ”dealen” arbetsgivaren erbjöd dig. Om ”dealen” innebar att du förbjöds att starta liknande verksamhet så skulle det kunna tala för att din verksamhet är att anses som illojal mot din förra arbetsgivare. Eftersom det inte finns några lagregler om konkurrerande verksamhet är det dock osäkert hur bedömningen skulle göras av en domstol.

Följden av att en verksamhet är att anse som illojal är att man kan bli skadeståndsskyldig gentemot sin förra arbetsgivare. Arbetsdomstolen har utvecklat hur skadeståndsskyldigheten ska bedömas iAD 1998 nr 80. Skadeståndsskyldigheten bedöms enligt domstolen i första hand enligt medbestämmandelagen och kollektivavtal (men det blir inte aktuellt i ditt fall). I andra hand bestäms skadeståndsskyldigheten enligt regler om skadestånd som du och din arbetsgivare eventuellt har avtalat om. Om det inte finns några skadeståndsbestämmelser i anställningsavtalet sker bedömningen enligt skadeståndslagen.

Värt att tänka på är att enligt 7 § Lagen om skydd för företagshemligheter (1990:409) får en arbetstagare inte utnyttja eller röja en företagshemlighet hos arbetsgivaren som han eller hon har fått del av i sin anställning, under sådana förhållanden att han insåg eller borde ha insett att han inte fick avslöja den. En företagshemlighet är information om affärs- eller driftsförhållanden i en näringsidkares rörelse som näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för honom i konkurrenshänseende. Man kan då bli skadeståndsskyldig enligt samma paragraf.