Det luktar väldigt mycket rök i vår lägenhet så fort någon av våra grannar röker. Borde inte fastighetsägaren ha skyldighet att lösa detta problem då vi inte ens kan stänga luftinsläppet och sätta en regel att folk måste röka på t ex luftgången istället då folk inte har insläpp där? Vad kan vi göra för att bli av med detta problem?

 

Hej och tack för din fråga!

Som vi förstått din fråga vill du ta reda på fastighetsägarens möjligheter att sätta upp olika regler gällande rökning i huset du och din flickvän bor i. Detta eftersom ni sedan en tid tillbaka känt obehag av röklukt som strömmar in i lägenheten

I din fråga framgår det inte huruvida ni bor i en hyresrätt eller en bostadsrätt. Detta påverkar vilka regler som är tillämpliga i ert fall, varför jag kommer utforma mitt svar efter de regler som gäller vid ett hyresrätts- respektive bostadsrättsförhållande.

Rökning – Hyresrätt

I det fall det skulle röra sig om en hyresrätt blir 12 kap Jordabalken (JB) tillämplig. Enligt 12 kap 25 § JB ska hyresgästen se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara farliga för hälsan eller annars skäligen inte bör tålas. Förekommer det en sådan störning i boendet som omfattas av den nyssnämnda bestämmelsen, ska hyresvärden enligt 12 kap 25 § st 2 JB ge hyresgästen tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör.

Enligt flera domstolsavgöranden (se b.la. ÖH 9814-11) har dock rökning inte ansetts utgöra en sådan störning som omfattas av den förstnämnda paragrafen. Detta eftersom det svårligen går att bevisa att röklukt är en störning av sådan omfattning att den ej skäligen bör tålas. Med detta sagt går det inte, även om hyresvärden skulle vilja detta, att förbjuda rökning på allmänna utrymmen såsom exempelvis balkonger och uteplatser. Undantaget är om det skulle röra sig om ett särskilt allergiboende, men detta verkar inte vara aktuellt i ert fall. Som rättsläget ser ut nu har hyresvärden inga möjligheter att förordna om regler som begränsar rökning i den utsträckning ni önskar.

Rökning – Bostadsrätt

Om det istället är en bostadsrätt ni bor i är det Bostadsrättslagen (BrL) som blir tillämplig i frågan om störningar i boendet. Enligt 7 kap 9 § BrL, som i väsentliga delar stämmer överens med Jordabalkens regler om störningar, ska bostadsrättshavaren se till att dennes grannar inte utsätts för störningar som är hälsofarliga eller annars inte skäligen bör tålas. Även i detta fall kan varken bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren, med stöd i någon lagbestämmelse, förbjuda rökning på exempelvis innergården eller balkongen.

Förvisso kan ordningsregler om rökförbud i allmänna utrymmen ställas upp, men som tidigare berört kan inte ett vidsträckt rökförbud som omfattar folks privata bostäder och uteplatser införas. Sammanfattningsvis bör fastighetsägaren även i detta avseende ha begränsade möjligheter att införa en regel som gör att folk endast får röka på till exempel loftgången.

Den samlade bedömningen är således att ni måste tåla att era grannar röker på exempelvis sina egna balkonger och på innergården. I brist på lagbestämmelser och domstolsavgöranden som talar för det motsatta kan inte fastighetsägaren/hyresvärden sätta upp regler som begränsar hyresgästernas rökmöjligheter på sättet ni föreslår. Rådet är att ni eventuellt försöker prata med de grannar som ni upplever röker på ett sätt som stör er och på så sätt kommer överens om att rökning bör undvikas under exempelvis ert fönster.