Hej. Jag undrar hur länge en 18-åring får vara häktad med kontaktförbud för att utredningen inte är klar? Skälet till förlängd häktning är att han kan förstöra utredningen men platsundersökning gjordes för en månad sedan och någon mer fysik plats eller person finns inte att undersöka. Min fråga gäller inte hans skuld utan vilka lagar och regler som gäller runt häktning och åtal? Vad jag kan läsa mig till i RB så måste åtal väckas för att en fortsatt häktning får ske. Och varför han har kontaktförbud när det inte finns några ytterligare ev bevis som han kan förstöra?

Hej och tack för din fråga!

Enligt 24 kap 1 § Rättegångsbalken(RB) kan en åklagare begära en person häktad om hen på sannolika skäl är misstänkt för ett brott som kan ge minst ett års fängelse. Eftersom din son är misstänkt för våldtäkt är kravet på ett års fängelse uppfyllt.  Förutom detta krav ska det även finnas risk för att din son avviker eller undandrar sig lagföring eller straff, undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar utredningen eller fortsätter sin brottsliga verksamhet. 

Häktning beslutas av domstolen. Men enligt 24 kap 5 § RB måste det först hållas en häktningsförhandling. Enligt 24 kap 18 § RB ska rätten vid beslutet om häktning sätta en tidsram inom vilken åtal ska väckas. Denna tidsram kan förlängas om det begärs före tidens utgång, men då ska din son eller hans försvarare ges tillfälle att yttra sig. Om åklagaren inte väcker talan innan tiden gått ut och inte begär förlängning ska domstolen genast häva häktningsbeslutet och din son släppas fri.

Av 24 kap 18 § RB framgår att om åtal inte väcks inom två veckor efter häktningsbeslutet, måste en ny häktningsförhandling hållas för en person ska kunna fortsätta hållas häktad. Därefter kan personen visserligen sitta fortsatt häktad, men en häktningsförhandling måste alltid ske med högst två veckors mellanrum. 

Det finns ingen bortre gräns för hur länge en person kan sitta häktad. Om domstolen inte finner tillräckliga skäl för häktning friges dock personen och försätts på fri fot fram till rättegången.

Om åtal väcks, och personen sitter häktad, ska huvudförhandlingen (rättegången) påbörjas snarast och senast två veckor från den dag då åtalet väcktes. Detta framgår av 45 kap 14 § RB.

Vad gäller frågan om “kontaktförbud” så kan den kontakterna med omvärlden inskränkas enligt 24 kap 5a § RB. På begäran av åklagaren ska domstolen pröva detta samtidigt som den beslutar att häkta någon, förordnar att någon ska hållas fortsatt häktad eller tillåter förlängning av tiden för att väcka åtal. Det är domstolen som prövar om restriktioner i kontakter med omvärlden över huvud taget ska få förekomma, medan åklagaren bestämmer hur de ska utformas. Restriktionerna får meddelas endast om det finns risk för att personen undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar sakens utredning. Detta “kontaktförbud” ska omprövas samtidigt som beslutet om häktning, d.v.s. var fjortonde dag.

Enligt samma paragraf får även åklagaren, utan tillstånd av domstolen, meddela beslut om inskränkningar i kontakterna med omvärlden om det p.g.a. senare inträffade omständigheter är nödvändigt. Det kan exempelvis innebära att personen förbjuds att ta emot telefonsamtal och besök från anhöriga, inte får umgås med andra häktade, lyssna på radio eller titta på tv. Kontakter med omvärlden inskränks om brottsutredningen riskerar att försvåras av kontakterna. Om åklagaren har meddelat ett sådant beslut ska åklagaren samma dag eller senast dagen efter begära domstolens prövning. Domstolen ska sedan så snart det kan ske och senast inom en vecka hålla förhandling i frågan.  

En annan sak du kanske har nytta av att veta är att en person som är häktad kan överklaga ett beslut om restriktioner i kontakt med omvärlden genom att begära att tingsrätten ska pröva beslutet. Detta framgår av 6 kap 4 § Häkteslagen.