Hej. Har jobbat som fritidspedagog obehörig (står på anställningsbeviset) mer än 720 dagar. Nu har jag blivit erbjuden tillsvidareanställning som elevassistent. Kan jag bli tillsvidareanställd som fritidspedagog i stället? Kan jag även ställa krav att få lön som fritidspedagog?

Hej och tack för din fråga!

Enligt 5 § 2 st lagen om anställningsskydd (LAS), övergår en visstidsanställning eller ett vikariat automatiskt till en tillsvidareanställning (fast anställning) om den pågått i mer än två år under en femårsperiod. Denna bestämmelse är dock inte utan undantag. För det första får avvikelser göras genom kollektivavtal, 2 § 3 st LAS. Därutöver kan det finnas situationer då en särskild behörighet krävs för att man ska kunna bli tillsvidareanställd. För personer anställda inom skolväsendet gäller i vissa fall sådana särskilda behörighetskrav.

I 2 kap 13 § skollagen (SkolL) anges att endast den som har legitimation som förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisningen. (I 2 kap 17 § 2 p SkolL anges dock att lärare som inte uppfyller kraven i 13 § får bedriva undervisning i fritidshem om de har en svensk eller utländsk högskoleutbildning som är avsedd för arbete som fritidspedagog eller motsvarande.) Vidare anges i 2 kap 20 § SkolL  att endast den som har legitimation får anställas som förskollärare i skolväsendet utan tidsbegränsning. I bestämmelsens tredje stycke anges dock att en lärare som uppfyller kraven i 17 §(i princip examen från högskoleutbildning) får anställas som lärare eller förskollärare utan tidsbegränsning. 

Sammantaget kan från dessa bestämmelser utläsas att det krävs särskild behörighet i form av någon slags högskoleutbildning för att kunna bli tillsvidareanställd som undervisande lärare eller fritidspedagog. Saknar en lärare eller fritidspedagog behörighet att undervisa kan hen endast få en tidsbegränsad anställning om högst ett år i sänder, 2 kap 21 § SkolL. En sådan tidsbegränsad anställning omfattas inte av 5 § 2 st LAS och omvandlas alltså inte automatiskt till en tillsvidareanställning efter två år.     

Utöver personal som ansvarar för utbildningen kan det finnas annan personal som deltar i skolarbetet på olika sätt, så som elevassistenter och fritidsledare. Sådan resurspersonal ansvarar inte för undervisningen och något särskilt behörighetskrav finns därför inte för denna grupp. Dessa personer omfattas alltså av 5 § 2 st LAS. Har man exempelvis varit anställd som vikarierande elevassistent i två år övergår anställningen därefter automatiskt till en tillsvidareanställning.

Sammanfattningsvis krävs alltså högskoleutbildning för att kunna bli tillsvidareanställd som undervisande fritidspedagog. Saknar du sådan behörighet omfattas du inte av regeln i 5 § 2 st LAS och kan därmed inte kräva att bli fortsatt anställd som fritidspedagog när ditt tidsbegränsade kontrakt löpt ut. Som elevassistent kan du dock bli tillsvidareanställd utan särskild behörighet. Vad gäller lönesättning så rör det sig i ditt fall om två skilda anställningar; fritidspedagog och elevassistent. Om du tar anställning som elevassistent har du därför inte någon rätt att kräva lön motsvarande vad en behörig fritidspedagog erhåller. Normalt är lönenivåerna för kommunalt anställda reglerade i kollektivavtal, annars är det arbetsgivaren som fritt bestämmer lön.