Hej. Jag är Godman/Förvaltare min fråga är: Har Överförmyndaren rätt att kräva att veta vad min Huvudman gör med sin egna pengar (som jag överfört till dennes konto)?

Hej och tack för din fråga!

Som God man/Förvaltare har man en skyldighet att varje år lämna in en årsredovisning som beskriver hur du skött huvudmannens ekonomi det senaste kalenderåret enligt 14 kap. 15 § Föräldrabalken (FB). I årsräkningen ska

• Huvudmannens tillgångar och skulder vid början och slutet av året eller den tid som räkningen avser anges.

• En sammanställning göras av inkomster och utgifter under nämnda tid.

• Framgå hur mycket som har använts för den enskildes uppehälle eller nytta i övrigt

När du för över pengar till huvudmannens konto som är privata medel/fickpengar ska dessa redovisas som utgifter i din redovisning. Alla utgifter som huvudmannen haft under året ska redovisas och kunna styrkas med transaktionsbesked från bank, fakturor eller andra verifikationer. Överföringar från det fria kontot ska alltså redovisas med kvittenser på respektive kontoutdrag. 

Privata medlen använder huvudmannen själv och några kvitton över vilka inköp som gjorts behöver inte redovisas. Enda gången som du måste redovisa kvitton till överförmyndaren är om du själv gjort några inköp till huvudmannen.